Mentalisaatiokoulutus 10.5.2019

Tup­sy jär­jes­tää alku­vuon­na run­saas­ti kiin­nos­tus­ta herät­tä­neen Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky ‑kou­lu­tuk­sen uudel­leen saman­si­säl­töi­se­nä. Per­jan­tai­na 10.5.2019 jär­jes­tet­tä­vään kou­lu­tuk­seen mah­tuu 26 ensim­mäi­se­nä ilmoit­tau­tu­nut­ta. Tie­dot kou­lu­tuk­sen sisäl­lös­tä ja ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta alla.

Kou­lu­tuk­sen tiedot

Kou­lut­ta­ja: Nina Pyyk­kö­nen, PsL, eri­koisp­sy­ko­lo­gi, yksi­lö- ja ryh­mäp­sy­ko­te­ra­peut­ti (Val­vi­ra, KELA), työ­noh­jaa­ja (STO­ry), joo­gao­pet­ta­ja (RYT200), men­ta­li­saa­tio­kou­lut­ta­ja, Mind Dyna­mics Oy

Paik­ka: Scan­dic Julia, Eeri­kin­ka­tu 4, Turku

Aika: pe 10.5.2019, koko päi­vän koulutus

Aloi­tam­me 9:00 – Päi­vä päät­tyy klo 16:00

Lou­nas (sis. kou­lu­tuk­sen hin­taan): Kokous­lou­nas buf­fet alkaa noin klo 11:30 + Tas­te break ‑ilta­päi­vä­kah­vi (sis. kou­lu­tuk­sen hin­taan) alkaa noin klo 14:00

Kou­lu­tuk­sen hin­ta: 50 e 

Mak­sa­mi­nen: Kun olet saa­nut tie­don sii­tä, että mah­dut mukaan kou­lu­tuk­seen, mak­sa kou­lu­tus­mak­su (50 e) ennen kou­lu­tuk­sen alkua Tup­syn tilil­le FI27 8000 1301 5517 10 / viit­teek­si oma nimi ja “10.5”

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Ilmoit­tau­du säh­kö­pos­tit­se elisa.ylik@gmail.com tiis­tai­hin 30.4. mennessä.

Ilmoi­tat­han heti ensim­mäi­ses­sä vies­tis­sä­si kaik­ki seu­raa­vat tiedot:

  1. Nimi
  2. Säh­kö­pos­ti
  3. Eri­tyis­ruo­ka­va­liot
  4. Mak­sat­ko itse vai työ­nan­ta­ja? Mak­sat­ko tili­siir­rol­la vai tar­vit­set­ko las­kun? Jos tar­vit­se las­kun, ker­ro seu­raa­vat tie­dot: las­ku­tet­ta­van tahon nimi, toi­mi­pis­te, laskutusosoite/verkkolaskutusosoite+operaattori, y‑tunnus.
  5. Saa­ko nime­si ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si näkyä kou­lu­tuk­seen tule­vien lisä­oh­jei­ta kos­ke­vas­sa säh­kö­pos­tis­sa, joka lähe­te­tään yhtei­ses­ti kai­kil­le osal­lis­tu­jal­le? (Kysym­me tätä uuden tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vuok­si) Kyllä/Ei.

Kai­kis­sa tähän kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä voit ottaa yhteyt­tä elisa.ylik@gmail.com  

Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky ‑kou­lu­tus

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on tul­la tutuk­si men­ta­li­saa­tio­teo­rian ja sen käy­tän­nön sovel­lus­ten kans­sa, ja herät­tää kiin­nos­tus men­ta­li­saa­tion hyö­dyn­tä­mi­seen omas­sa työs­sä ja ihmissuhteissa.

Kou­lu­tus antaa myös eväi­tä men­ta­li­saa­tio­työs­ken­te­lyn integroi­mi­seen omaan psy­ko­te­ra­pia­työ­hön ja käyttöteoriaan.

Men­ta­li­saa­tiol­la tar­koi­te­taan kykyä hah­mot­taa mie­len aktii­vis­ta toi­min­taa itses­sä ja toi­sis­sa ihmi­sis­sä. Toi­sin sanoen, se on pyr­ki­mys­tä näh­dä pääl­le­päin näky­vän käyt­täy­ty­mi­sen taak­se ja poh­tia, min­kä­lai­sia mie­len tilo­ja käyt­täy­ty­mi­sen taka­na on.

Men­ta­li­saa­tio on avain toi­sen ihmi­sen ymmär­tä­mi­seen: kun ymmär­räm­me, min­kä­lai­set aja­tuk­set, toi­veet, pelot, usko­muk­set tai koke­muk­set moti­voi­vat toi­sen käyt­täy­ty­mis­tä, voim­me tehok­kaas­ti vähen­tää toi­seen koh­dis­tu­via väärintulkintoja.

Men­ta­li­saa­tio ei koh­dis­tu vain toi­siin ihmi­siin, vaan se on myös avain itsen ymmär­tä­mi­seen — toi­sin kuin usein luu­lem­me, ei oma mie­lem­me ole itsel­lem­me­kään läpinäkyvä.

Men­ta­li­saa­tio on meis­sä kai­kis­sa ole­mas­sao­le­va, luon­tai­nen inhi­mil­li­nen kyky, joka vähe­nee stres­saa­vis­sa tilan­teis­sa. Voim­me tul­la tie­toi­sik­si näis­tä meka­nis­meis­ta ja aktii­vi­ses­ti har­joi­tel­la men­ta­li­saa­tio­ta, mikä voi mer­kit­tä­väs­ti vah­vis­taa ja lähen­tää ihmis­suh­tei­ta työs­sä ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elämässä.

Men­ta­li­saa­tio­teo­ria tuo myös ymmär­rys­tä lisää­vän ja avar­ta­van näkö­kul­man pie­niin ja suu­riin ryh­miin, yhtei­söi­hin ja koko­nai­siin yhteiskuntiin.

Thin­king is dif­ficult. That is why most people jud­ge.” (C.G. Jung)

 

Sisäl­tö:

* Men­ta­li­saa­tion teo­ri­aa ja kehityspsykologiaa

* Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky — käy­tän­töä vuorovaikutustyössä

* Men­ta­li­saa­tio yksi­lön, ryh­män ja yhteis­kun­nan hyvin­voin­nin edistäjänä

Kou­lu­tuk­sen muo­to on men­ta­li­saa­tion hen­ges­sä kes­kus­te­le­va, koke­muk­sia ja aja­tuk­sia jakava.