Syksylle tulossa koulutus Neuropsykiatristen piirteiden tunnistaminen nuorilla ja aikuisilla perustasolla

 

Ajan­koh­ta: pe 22.9. klo 8.30–16.00. Kou­lu­tus­päi­vä toteu­te­taan etäyh­teyk­sin Zoomissa. 

Kou­lut­ta­ja: psy­ko­lo­gi Kat­ja Jus­si­la (PsM, FT), joka on neu­rop­sy­ko­lo­gian eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­sa ja toi­mii klii­ni­sen psy­ko­lo­gian yli­opis­ton­leh­to­ri­na Oulun yliopistossa. 

Hin­ta: Kou­lu­tus on osal­lis­tu­jal­le maksuton. 

Kou­lu­tuk­sen sisältö

Kou­lu­tus­päi­väs­sä käsi­tel­lään Autis­min, ADHD:n ja Tou­ret­ten piir­tei­tä sekä nii­den kar­toit­ta­mi­sen mene­tel­miä ja ero­tus­diag­nos­tis­ta sel­vit­te­lyä perus­ta­son psykologityössä. 

Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki on lähe­tet­ty sähköpostitse.

Yhteys­hen­ki­lö­nä kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä Tup­syn puo­les­ta toi­mii Tii­na Kemp­pai­nen (kemppainen.tiina [at] outlook.com