Tervetuloa katsomaan Leijonahäkki-näytelmä

Tup­sy jär­jes­tää lau­an­tai­na 1.9. klo 19 eks­kur­sion kat­so­maan Lei­jo­na­häk­ki-näy­tel­mää Turun ylioppilasteatteriin.

Lei­jo­na­häk­ki ‑näy­tel­mä ker­too Lau­ras­ta, jon­ka elä­mä on hukas­sa ja samal­la kai­kin puo­lin kun­nos­sa. Lau­ra on yksin­huol­ta­ja­äi­ti, lei­jo­nae­mo ja ‑naa­ras. Lau­ra on filo­so­fian mais­te­ri, puhe­lin­myy­jä – ja epäil­ty­nä kol­mes­ta murhasta.

Mä haluan olla tär­keä. Mä haluan, että joku sanoo, Lau­ra Vir­ta. Lau­ra Vir­ta. Hän oli enem­män kuin taval­li­nen, hän oli kaik­kea muuta.”
Mil­lais­ta on olla osa yhteis­kun­taa ja samal­la irti sii­tä? Kuin­ka elä­mään koh­dis­tu­vat odo­tuk­set repi­vät mie­liä rik­ki? Lei­jo­na­häk­ki ei syyt­te­le tai etsi oikeu­tus­ta Lau­ran teoil­le, vaan tar­jo­aa pai­kan seu­ra­ta tapah­tu­mien kul­kua sivus­ta. Esi­tys perus­tuu Essi Kum­mun (s. 1977) esi­kois­ro­maa­niin Mania (2006). Teos sai alkusy­säyk­sen­sä Hel­sin­gin ampu­ma-ase­ra­dan vuo­den 1999 tapah­tu­mas­ta, jos­sa nai­nen ampui kol­me hänel­le tun­te­ma­ton­ta mies­tä kuoliaaksi.

Lei­jo­na­häk­ki on absur­deil­la ele­men­teil­lä lei­kit­te­le­vä rea­lis­ti­nen draa­ma. Laval­le raken­tuu tun­nel­mal­li­sia tilan­tei­ta, jois­sa perin­tei­nen näyt­te­li­jän­työ yhdis­tyy Turun yli­op­pi­las­teat­te­rin laval­la har­voin näh­tyyn nukketeatteriin.

Lue lisää: https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/08182016–1900-turun-ylioppilasteatteri-leijonahakki

Mukaan mah­tuu 20 hen­keä. Oma­vas­tuu­osuus on 8 € / 5 € (opis­ke­li­jat). Ilmoit­tau­du lähet­tä­mäl­lä vies­ti osoit­tee­seen pj[at]tupsy.fi, vas­tauk­se­na saat maksuohjeet.