Tervetuloa Tupsyn kevätkokoukseen

Aika: ke 24.3.2021 klo 18.00
Paik­ka: Zoom-kokous
Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki: https://www.lyyti.in/Tupsyn_kevatkokous_7447

Tup­syn kevät­ko­kous pide­tään Zoo­min väli­tyk­sel­lä ke 24.3. klo 18. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli käy­dään läpi vuo­den 2020 toi­min­taa. Kokouk­ses­sa on lois­ta­va mah­dol­li­suus saa­da tie­toa pai­kal­li­ses­ta toi­min­nas­ta sekä esit­tää toi­vei­ta Tup­syn jäse­nil­leen jär­jes­tä­mäs­tä toi­min­nas­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen Lyy­tis­sä 22.3. klo 18 men­nes­sä: https://www.lyyti.in/Tupsyn_kevatkokous_7447. Zoom-link­ki lähe­te­tään kokouk­seen ilmoit­tau­tu­neil­le sähköpostitse.

Esi­tys­lis­ta:
I Kokouk­sen jär­jes­täy­ty­mi­nen
1. Kokouk­sen avaus
2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valin­ta
3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valin­ta
4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den totea­mi­nen
5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväk­sy­mi­nen

II Var­si­nai­set kokous­asiat
6. Vuo­den 2020 toi­min­ta­ker­to­muk­sen, tilin­pää­tök­sen ja toi­min­nan­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen esit­tä­mi­nen
7. Tilin­pää­tök­sen 2020 vah­vis­ta­mi­nen ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen vuo­den 2020 joh­to­kun­nal­le ja muil­le tili­vel­vol­li­sil­le
8. Kokouk­sen päättäminen