Tervetuloa Tupsyn kevätkokoukseen 28.3. klo 18

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen kevät­ko­kouk­seen ti 28.3 klo 18.00 kah­vi­la Elvinaan.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli edel­li­sen vuo­den tilin­pää­tös, toi­min­nan­tar­kas­tus ja toi­min­ta­ker­to­mus. Kevät­ko­kous on mai­nio tapa tutus­tua Tup­syn toi­min­taan, kun sii­nä käy­dään läpi edel­li­sen vuo­den toi­min­taa. Samal­la on mah­dol­li­suus tava­ta tämän vuo­den uut­ta joh­to­kun­taa ja var­si­nai­sen kokouk­sen jäl­keen on tilaa vapaal­le keskustelulle.
Tup­sy tar­jo­aa osal­lis­tu­jil­le kevyt­tä suo­la­pa­laa sekä Elvi­nan iha­naa bri­ta­kak­kua. Ilmoit­tau­dut­han kevät­ko­kouk­seen säh­kö­pos­tit­se puheen­joh­ta­jal­le Jade Ant­ti­lal­le osoit­tee­seen pj@tupsy.fi.