Tervetuloa Tupsyn kevätkokoukseen

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen kevät­ko­kouk­seen ma 30.3. klo 18 ravin­to­la Tårgettiin. 

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli käy­dään läpi vuo­den 2019 toi­min­taa. Kokouk­ses­sa tar­joil­laan juus­to­lau­ta­set sekä kah­via ja tee­tä. Kokouk­ses­sa on lois­ta­va mah­dol­li­suus saa­da tie­toa pai­kal­li­ses­ta toi­min­nas­ta sekä esit­tää toi­vei­ta Tup­syn jäse­nil­leen jär­jes­tä­mäs­tä toiminnasta. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Lyy­tis­sä 24.3. klo 18 mennessä:
https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070

Huom! Seu­raam­me koro­na­vi­ruk­sen tilan­net­ta ja ilmoi­tam­me tar­vit­taes­sa muu­tok­sis­ta. Sai­raa­na ei tule osal­lis­tua kokoukseen.