Tervetuloa Tupsyn syyskokoukseen 26.10. Viinille-ravintolaan klo 18!

Aloi­tam­me syys­ko­kouk­sel­la ja sen jäl­keen jat­kam­me Ete­lä-Ame­rik­ka­lais­ten, Chi­len ja Argen­tii­nan täy­te­läis­ten puna­vii­nien mais­te­lul­la. Vii­nien seu­ra­na mais­te­lem­me juus­to­ja ja suo­lais­ta piirasta.

Syys­ko­kouk­ses­sa vali­taan Tup­syn edus­ta­jat ja vara-edus­ta­jat Psy­lin liit­to­val­tuus­toon, jos­ta lai­toim­me aiem­min infoa, sekä Tup­syn ensi vuo­den joh­to­kun­nan jäse­net. Kysei­sis­tä luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä kiin­nos­tu­nei­den tulee ottaa yhteyt­tä Tup­syn puheen­joh­ta­jaan ilmais­tak­seen haluk­kuu­ten­sa teh­tä­viin. Liit­to­val­tuus­toon halua­vien ei ole vält­tä­mä­tön­tä tul­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti syys­ko­kouk­seen, vaan ilmoi­tus kiin­nos­tuk­ses­ta riit­tää. Joh­to­kun­taan halua­vien tulee olla läs­nä kokouk­ses­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti ilmais­ta haluk­kuu­ten­sa ja lähet­tää val­ta­kir­ja joh­to­kun­taan liit­ty­mi­ses­tä Tup­syn puheen­joh­ta­jal­le. Pyy­dä täs­tä tar­vit­taes­sa puheen­joh­ta­jal­ta lisäin­foa. Mikä­li haluk­kai­ta on paik­ko­ja enem­män, joh­to­kun­nan jäsen­ten ja liit­to­val­tuus­ton edus­ta­jien valin­nas­ta äänestetään.

Tup­syn joh­to­kun­ta kokoon­tuu kuu­kausit­tain ja suun­nit­te­lee Tup­syn toi­min­taa joh­to­kun­nan jäsen­ten oman jak­sa­mi­sen ja innok­kuu­den mukaan. Joh­to­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta mak­se­taan pie­ni kokous­palk­kio vuo­den lopul­la. Joh­to­kun­nan toi­min­nas­ta voi lukea pian pos­ti­luuu­kus­ta tipah­ta­vas­ta Lou­na­tuu­les­ta tai kysel­lä lisää puheenjohtajalta.

ESITYSLISTA

I Kokouk­sen järjestäytyminen

 1. Kokouk­sen avaus.
 2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta.
 3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valinta.
 4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den toteaminen.
 5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen.

II Var­si­nai­set kokousasiat

 1. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­del­le 2018.
 2. Mää­rä­tään joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot sekä toi­min­nan­tar­kas­ta­jien palk­kiot vuo­del­le 2018.
 3. Esi­te­tään hyväk­syt­tä­väk­si yhdis­tyk­sen talous­ar­vio vuo­del­le 2018.
 4. Vali­taan joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja, var­si­nai­set jäse­net sekä vara­jä­se­net vuo­del­le 2018.
 5. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­set vara­jä­se­nen­sä vuo­del­le 2018.
 6. Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton jäsen­ten ja vara­jä­sen­ten vaali.
 7. Muut esil­le tule­vat asiat
 8. Kokouk­sen päättäminen

 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen säh­kö­pos­tit­se puheen­joh­ta­jal­le Jade Ant­ti­lal­le per­jan­tai­hin 20.10 men­nes­sä (pj@tupsy.fi). Voit osal­lis­tua vain syys­ko­kouk­seen, vain vii­nin­mais­te­luun tai kum­paan­kin. Syys­ko­kouk­seen osal­lis­tu­vat lai­te­taan kui­ten­kin etusi­jal­le vii­nin­mais­te­lus­sa. Vii­nin­mais­te­lu kus­tan­taa 25e oma­vas­tuun. Vii­nin­mais­te­luun osal­lis­tu­vil­ta tar­vit­sem­me myös tie­dot erityisruokavalioista.

ystä­väl­li­sin terveisin,

Tup­syn johtokunta