Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen järjestämään koulutukseen: Alakouluikäisten tunne-elämän tutkimus ilman projektiivisia menetelmiä

Kou­lu­tuk­ses­sa käsi­tel­lään mm. kuin­ka psy­ko­lo­gi voi arvioi­da lap­sen oirei­ta ja nii­tä yllä­pi­tä­viä teki­jöi­tä haas­tat­te­le­mal­la, arvioi­mal­la per­he­suh­tei­ta, lap­sen kiin­ty­mys­suh­de­mal­lia, var­hai­sia hai­tal­li­sia skee­mo­ja ja tun­tei­den sää­te­ly­kei­no­ja. Osal­lis­tu­jien toi­vo­taan pereh­ty­vän etu­kä­teen toi­mi­tet­ta­vaan teoriamateriaaliin.

Kou­lut­ta­ja­na: Ris­to Valjakka,

                        Psy­ko­te­ra­pian erikoispsykologi

                        Psy­ko­te­ra­peut­ti, ylem­pi erityistaso

Aika: pe 17.2.2017 klo 8.15–16.00

Paik­ka: Scan­dic Julia, Eeri­kin­ka­tu 4, Turku

Hin­ta: 30 € (sisäl­tää lou­naan ja iltapäiväkahvin)

Kou­lu­tuk­sen päiväohjelma

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: 20.1.2017 men­nes­sä net­ti­lo­mak­keel­la (klik­kaa linkkiä)

Kou­lu­tus­päi­vän alus­sa Hogre­fe Psy­ko­lo­gien kus­tan­nuk­sen mene­tel­mäe­sit­te­ly uusis­ta psy­ko­lo­gien mene­tel­mis­tä. Liit­tee­nä kou­lu­tuk­sen ohjel­ma ja esit­te­ly. Kysy­myk­set kou­lu­tus­päi­vään liit­tyen voi osoit­taa Jade Ant­ti­lal­le säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen varapj@tupsy.fi. Mak­suoh­jeet saat paluu­vies­ti­nä ilmoit­tau­tu­mi­sen täytyttyä.