Tervetuloa virkistäytymään Tupsyn Paint&Party-illanviettoon Ravintola Teerenpeliin perjantaina 10.11. 

Hei­te­tään aivot narik­kaan ja anne­taan tai­teen viedä! 

Pari­tun­ti­sen works­ho­pin aika­na jokai­nen pää­see luo­maan unii­kin maa­lauk­sen­sa, jos­sa oma per­soo­na ja käden jäl­ki näkyy! Tai­deoh­jaa­ja opas­taa ja maa­laa ryh­män kans­sa saman­ai­kai­ses­ti teok­sen tee­mal­la ”Elä­män­puu”, mut­ta saat itse päät­tää, kuin­ka tar­kas­ti seu­raat. Tilai­suu­den pää­pai­no on viih­tyi­säs­sä ja haus­kas­sa yhdes­sä­olos­sa. Aikai­sem­paa koke­mus­ta tai­teen teke­mi­ses­tä ei tar­vi­ta. Ohjaa­ja on apu­nam­me teos­tem­me jokai­ses­sa vaiheessa.

Saa­pues­sa­si löy­dät kaik­ki väli­neet sinul­le katet­tu­na. Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä hoi­taa myös sii­vouk­sen, joten voit kes­kit­tyä vain haus­kan­pi­toon ja oman mes­ta­ri­teok­se­si luo­mi­seen! Ravin­to­lan baa­ri pal­ve­lee koko works­ho­pin ajan. Juo­mat ovat oma­kus­tan­tei­sia, eivät­kä sisäl­ly tilai­suu­den hintaan.

Tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät sähköpostista.

Voit tutus­tua kon­sep­tiin tar­kem­min www.paintparty.fi

Ter­ve­tu­loa virkistäytymään!