Toiminta

Pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on toi­mia Turun seu­dun psy­ko­lo­gien amma­til­li­se­na yhdis­tyk­se­nä ja val­voa jäsen­ten­sä etu­ja. Yhdis­tys mm. toi­mii jäsen­ten­sä oikeu­del­li­sen ase­man tur­vaa­mi­sek­si, palk­kauk­sel­li­sen ja sosi­aa­li­sen ase­man ja työ­olo­suh­tei­den paran­ta­mi­sek­si sekä edis­tää jäsen­ten ammat­ti­tie­tou­den ja ‑tai­don kehit­tä­mis­tä. Unoh­taa ei sovi myös­kään jäse­nien vapaam­paa yhdes­sä­oloa ja vir­kis­tys­tä, joi­ta yhdis­tys pyr­kii yllä­pi­tä­mään sään­nöl­li­sil­lä kult­tuu­ri- ja virkistystapahtumilla.

EDUNVALVONTA

Yhdis­tyk­sen hal­li­tus pyr­kii seu­raa­maan aktii­vi­ses­ti alu­eel­lis­ta sekä val­ta­kun­nal­lis­ta psy­ko­lo­gei­hin ja psy­ko­lo­gian alaan liit­ty­viä asioi­ta ja on tar­vit­taes­sa resurs­sien­sa mukaan yhtey­des­sä esim. työ­paik­koi­hin ja pai­kal­li­siin kan­san­edus­ta­jiin tai mui­hin päät­tä­jiin. Edun­val­von­ta- ja ammat­tiyh­dis­tys­asiat pide­tään esil­lä yhdis­tyk­sen tilai­suuk­sis­sa ja alu­een palk­ka­ke­hi­tys­tä seu­raa ja edis­tää eril­li­nen palk­ka­työ­ryh­mä. Edun­val­von­taa yhdis­tyk­sen toi­min­nas­sa ohjaa hal­li­tuk­sen ammattiasiainvastaava.

TIEDOTTAMINEN

Yhdis­tyk­sen pää­asial­li­si­na vies­tin­tä­ka­na­vi­na toi­mi­vat jäsen­leh­ti Lou­na­tuu­li, säh­kö­pos­ti­lis­ta, Face­book-ryh­mä sekä Internet-sivut.

Lou­na­tuul­ta pyri­tään jul­kai­se­maan kah­des­ti vuo­des­sa keväi­sin ja syk­syi­sin nettilehtenä.

Jokai­nen Tup­syn jäsen voi halu­tes­saan liit­tyä säh­kö­pos­ti­lis­tal­le. Säh­kö­pos­ti­lis­tan tar­koi­tuk­se­na on toi­mia yhdis­tyk­sen täy­den­tä­vä­nä tie­do­tus­ka­na­vi­na. Jäse­net voi­vat myös itse jul­kais­ta ilmoi­tuk­si­aan säh­kö­pos­ti­lis­tan avul­la kuten levit­tää tie­toa yhdis­tyk­sen toi­min­ta-alu­een vapais­ta työ­pai­kois­ta tai koulutustilaisuuksista.

Tup­syl­la on lisäk­si oma Face­book-ryh­mä, jota voi käyt­tää mm. vaka­vaan ja ei-niin-vaka­vaan psy­ko­lo­ge­ja ja psy­ko­lo­gi­aa kos­ke­vaan kes­kus­te­luun, psy­ko­lo­gi­aa kos­ke­vien uutis­ten välit­tä­mi­seen sekä lyhyem­pien mää­rä­ai­kai­suuk­sien tai sijai­suuk­sien ilmoittamiseen.

Yhdis­tyk­sen toi­min­nas­ta tie­dos­te­taan lisäk­si koti­si­vuil­lam­me, joil­ta löy­tyy myös muun muas­sa tie­toa pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta ja jäse­nyy­des­tä, eri luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ja ‑hen­ki­löis­tä sekä psy­ko­lo­geis­ta työelämässä.

KOULUTUS JA VIRKISTYS

Yhdis­tys jär­jes­tää vuo­sit­tain eri­lai­sia kou­lu­tus- ja vir­kis­tys­ta­pah­tu­mia yhdis­tyk­sen resurs­sien sekä jäse­nis­tön tar­pei­den mukaan. Perin­tei­ses­ti on kou­lu­tus- ja vir­ki­tys­toi­min­ta ollut vah­vas­ti esil­lä Typ­syn toi­min­nas­sa. Kou­lu­tus­ta­pah­tu­mat ovat kes­kit­ty­neet psy­ko­lo­gien amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja vir­kis­tys puo­les­taan kulttuuritoimintaan.

Esi­merk­ke­jä amma­til­li­sis­ta kou­lu­tuk­sis­ta ovat mm. Nep­sy-II ‑kou­lu­tus­päi­vä, WAIS-III & WMS-III ‑kou­lu­tus­luen­not, neu­vot­te­lu­tai­don kou­lu­tus sekä pro­jek­tii­vi­set mene­tel­mät las­ten arvioin­nis­sa ‑kou­lu­tus. Pie­ni­muo­toi­sem­pia Tup­syn jär­jes­tä­miä kou­lu­tuk­sia ovat olleet myös eri­lai­set luen­to­sar­jat sekä psy­ko­lo­gian opis­ke­li­joil­le suun­na­tut ammatti-illat.

Vir­kis­tys­toi­min­taa yhdis­tys pitää yllä esim. jär­jes­tä­mäl­lä teat­te­ri- tai oop­pe­ra­mat­ko­ja, eri­lai­sia lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia sekä mui­ta vapaa-ajan tapah­tu­mia. Vii­me vuo­sien vir­kis­tys- ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin on kuu­lu­nut mm. teat­te­ri­mat­ko­ja, vii­ni-ilto­ja, pik­ku­jou­lu­ja ja vie­rai­lu­ja eri kult­tuu­ri­koh­tei­siin. Jäse­net voi­vat lähet­tää hal­li­tuk­sel­le toi­vei­ta ja ehdo­tuk­sia tule­van vir­kis­tys­toi­min­nan järjestämiseksi.