Senioritoiminta

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen senio­ri­toi­min­ta on suun­nat­tu ensi­si­jai­ses­ti jo koko­päi­väi­sen työ­uran­sa päät­tä­neil­le yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, jot­ka halua­vat olla aktii­vi­ses­ti muka­na yhdis­tyk­sen toi­min­nas­sa sekä pitää yhteyt­tä mui­hin senio­rip­sy­ko­lo­gei­hin Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Vuo­sien var­rel­la senio­ri­toi­min­taan on kuu­lu­nut mm. eri­lai­sia kult­tuu­rieks­kur­sioi­ta Turun seu­dul­la kuin myös yhtei­siä vapaa­muo­toi­sia kes­kus­te­lu- ja kahvittelutapaamisia.

Täl­lä het­kel­lä tois­tu­vaan toi­min­taan kuu­luu senio­ri­lou­nas, joka jär­jes­te­tään kuu­kau­den vii­mei­se­nä tors­tai­na klo 13.00. Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä ilmoit­tau­tu­mis­ta. Pai­kas­sa voi olla muu­tok­sia, joten uusim­mat tie­dot voi tar­kis­taa Eila Puha­kal­ta (eila.puhakka2(at)luukku.com). Lisäk­si senio­reil­le jär­jes­te­tään kesän alus­sa tai lopus­sa ret­ki lähi­seu­dul­le, jos­ta tie­do­te­taan tar­kem­min sähköpostilistoilla.

Senio­ri­toi­min­taan pää­set mukaan ilmoit­ta­mal­la yhteys­tie­to­si ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si yhdis­tyk­sen tie­dot­ta­jal­le (tiedottaja(at)tupsy.fi). Tie­dot­ta­ja välit­tää yhteys­tie­to­si eteen­päin senio­ri­toi­mi­kun­nan yhteys­hen­ki­löil­le sekä lisää säh­kö­pos­tio­soit­tee­si senio­rei­den omal­le säh­kö­pos­ti­lis­tal­le. Tie­to senio­ri­toi­min­nas­ta kul­kee ensi­si­jas­sa senio­rei­den säh­kö­pos­ti­lis­tan kautta.