Tupsyn konserttivierailu Naantaliin 27.11.2021

Naan­ta­lin Musiik­ki­juh­lien kah­des­ti vii­väs­tet­ty kon­sert­ti Anne Sofie von Otte­rin lee­daa­ma­na toteu­tuu vih­doin mar­ras­kuus­sa 27. päi­vä, lau­an­tai­na. Paik­ka­na on Naan­ta­lin kirk­ko, kon­sert­ti alkaa klo 19:00. Tar­jol­la on 20 lip­pua joi­den kans­sa täl­lä ker­taa nos­tam­me lasil­li­set kuo­hu­vii­niä joko kon­ser­tin jäl­keen tai vir­tu­aa­li­ses­ti. Paket­tiin kuu­luu siis lip­pu nume­roi­dul­la pai­kal­la ja picco­lo kupli­vaa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa maa­nan­tai­na 1.11. klo 18, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät tiedotussähköpostista.

https://www.naantalinmusiikkijuhlat.fi/taiteilijat/anne-sofie-von-otter
https://www.naantalinmusiikkijuhlat.fi/ohjelma-2021/anne-sofie-von-otter

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut tähän kon­sert­tiin. Tup­syl­lä on ollut varaus juu­ri näi­hin paik­koi­hin jo syk­sys­tä 2019 alkaen. 

Mak­su­ta­vak­si voit vali­ta joko kort­ti­mak­sun (mak­se­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä) tai pdf-las­kun, jon­ka jär­jes­tel­mä lähet­tää auto­maat­ti­ses­ti ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Huo­mioim­me opis­ke­li­jat ja elä­ke­läi­set alen­nuk­sen kaut­ta.

Lip­pu & juo­ma 30€
Lip­pu & juo­ma 25€ (opis­ke­li­jat, eläkeläiset)