Tupsyn koulutus- ja virkistystapahtumia syksyllä 2018

Tup­sy jär­jes­tää syk­syn aluk­si kak­si tapah­tu­maa: kou­lu­tuk­sen lyhyt­te­ra­peut­ti­ses­ta työs­ken­te­lys­tä 22.8. sekä teat­te­ri­vie­rai­lun Turun kau­pun­gin­teat­te­rin Varis­suo-musi­kaa­liin 8.9. Ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot alla.

Ystä­väl­li­sin terveisin,

Tup­syn johtokunta

********************

Lyhyt­te­ra­peut­ti­sen työs­ken­te­lyn raken­ta­mi­nen psy­ko­lo­gin työssä

Tavoit­tee­na on antaa perus­val­miu­det fokusoi­dun, aika­ra­jal­li­sen ja tavoit­teel­li­sen työs­ken­te­ly­jak­son raken­ta­mi­seen psy­ko­lo­gin työssä.

Kou­lut­ta­ja: PsL, kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti Lii­sa Uusitalo-Arola

Paik­ka: Scan­dic Julia, Eeri­kin­ka­tu 4Lyhyt­te­ra­peut­ti­set inter­ven­tiot — koulutusmainos

Aika: ke 22.8. klo 8–16

Hin­ta: 70e

Yhteen­sä 24 paik­kaa. Mikä­li kiin­nos­tu­nei­ta löy­tyy kah­teen kou­lu­tuk­seen, jär­jes­te­tään toi­nen­kin kou­lu­tus­päi­vä myö­hem­min. Voit siis ilmoit­taa mah­dol­li­ses­ta kiin­nos­tuk­ses­ta­si, vaik­ka oli­sit esty­nyt tule­maan 22.8. Liit­tees­sä ohjelma.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen säh­kö­pos­tit­se pj@tupsy.fi 3.8. men­nes­sä. Ilmoi­tat­han heti ensim­mäi­ses­sä vies­tis­sä­si jo kaik­ki seu­raa­vat tiedot:

1. Nimi

2. Säh­kö­pos­ti

3. Mak­sat­ko kou­lu­tuk­sen itse tili­siir­rol­la vai tar­vit­set­ko las­kun? Lii­tä tähän

las­ku­tus­tie­dot, mikä­li tar­vit­set las­kun (las­ku­tet­ta­van tahon nimi,

toi­mi­pis­te, laskutusosoite/verk­ko­las­ku­tuso­soi­te+ope­raat­to­ri, y‑tunnus)

4. Saa­ko osal­lis­tu­mi­se­si kou­lu­tuk­seen tie­dot­taa muil­le osal­lis­tu­jil­le? (Kysym­me tätä uuden tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vuok­si) Kyllä/Ei.

5. Eri­tyis­ruo­ka­va­liot

Kai­kis­sa kysy­myk­sis­sä voit ottaa yhteyt­tä puheen­joh­ta­ja Jade Ant­ti­laan (pj@tupsy.fi).

********************

Tup­sy jär­jes­tää teat­te­ri­vie­rai­lun la 8.9. Varis­suo-musi­kaa­liin Turun kau­pun­gin­teat­te­ris­sa, ter­ve­tu­loa mukaan!

Meil­le on varat­tu­na 30 erin­omai­sen hyvää paik­kaa kes­kel­tä per­man­toa. Väliai­ka­tar­joi­lu­na Varis­suo-lei­vos ja kuohuviini/kahvi/tee.

Hin­ta: aikui­nen 34e, opis­ke­li­ja 22e, senio­ri 31e

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 3.8. men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se pj@tupsy.fi.

Ilmoi­tat­han heti ilmoit­tau­tues­sa­si seu­raa­vat tie­dot. Mikä­li ilmoi­tat toi­sen­kin hen­ki­lön samal­la, ilmoi­tat­han hänel­tä­kin vas­taa­vat tiedot.

1. Nimi

2. Säh­kö­pos­ti

3. Saa­ko osal­lis­tu­mi­se­si teat­te­ri-iltaan tie­dot­taa muil­le osal­lis­tu­jil­le? (Kysym­me tätä uuden tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vuok­si) Kyllä/Ei.

4. Kuo­hu­vii­ni, kah­vi vai tee?

5. Eri­tyis­ruo­ka­va­liot.

Kai­kis­sa kysy­myk­sis­sä voit ottaa yhteyt­tä puheen­joh­ta­ja Jade Ant­ti­laan (pj@tupsy.fi).