Muut luottamustoimet

TUPSYN JÄSENET LIITTOVALTUUSTOSSA

Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton pää­tän­tä­val­taa käyt­tä­vä­nä eli­me­nä toi­mii liit­to­val­tuus­to ja toi­meen­pa­ne­va­na eli­me­nä hal­li­tus. Jokai­nen Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­nyh­dis­tys valit­see vaa­li­vuon­na liit­to­val­tuus­toon jäse­nää­nes­tyk­sel­lä yhden jäse­nen ja kak­si vara­jä­sen­tä kuta­kin alka­vaa kah­ta­sa­taa jäse­nyh­dis­tyk­sen jäsen­tä koh­ti. Liit­to­val­tuus­to kokous­taa vuo­den aika­na kak­si ker­taa, kevääl­lä ja syk­syl­lä, val­tuus­toon valit­tu­jen jäsen­ten toi­mi­kausi on kak­si kalenterivuotta.

Tavoi­tat liit­to­val­tuus­ton var­si­nai­set edus­ta­jat säh­kö­pos­til­la osoit­tees­ta liittovaltuusto(at)tupsy.fi ja edus­ta­jien vara­jä­se­net osoit­tees­ta liittovaltuusto-vara(at)tupsy.fi.

Tup­syn var­si­nai­set edus­ta­jat liit­to­val­tuus­tos­sa kau­del­la 2024–2025 ovat:

Emma Neva­la
Jani­na Nurminen
Karo­lii­na Piispanen
Jar­no Tuominen
Eve­lii­na Äärelä

Tup­syn liit­to­val­tuus­toe­dus­ta­jien vara­jä­se­net kau­del­la 2024–2025 ovat:

Jade Ahti
Ina­ri Harjuniemi
Alii­na Härmä
Alar Kaskikallio
Tii­na Kemppainen
Jen­na Lehtinen
Tuu­li Lindén
Maria Mäntylä
Han­na Määttänen
Pia Nieminen

TUPSYN JÄSENET PSYKOLOGILIITON HALLITUKSESSA

Liit­to­val­tuus­to valit­see lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan, vara­pu­heen­joh­ta­jan sekä 5–9 var­si­nais­ta jäsen­tä hen­ki­lö­koh­tai­si­ne vara­jä­se­ni­neen. Hal­li­tuk­sen kausi on kak­si­vuo­ti­nen. Hal­li­tus joh­taa lii­ton toi­min­taa val­tuus­ton aset­ta­mien suun­ta­vii­vo­jen mukaan. 

Toi­min­ta­kau­del­la 2022–2023 Psy­ko­lo­gi­lii­ton hal­li­tuk­ses­sa var­si­nai­se­na jäse­ne­nä toimii:

Anu Aro­mä­ki-Stra­tos 

TUPSYN JÄSENET AMMATTIEETTISESSÄ LAUTAKUNNASSA

Ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kun­ta on Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton val­mis­te­lue­lin kysy­myk­sis­sä, jot­ka kos­ke­vat psy­ko­lo­gien ammat­tie­tiik­kaa ja hei­dän epäil­ty­jä rik­ko­muk­si­aan Poh­jois­mai­den psy­ko­lo­gien ammat­tieet­ti­siä sään­tö­jä vas­taan. Lau­ta­kun­ta seu­raa psy­ko­lo­gien ammat­tie­tii­kan kehit­ty­mis­tä, neu­voo psy­ko­lo­ge­ja ammat­tieet­ti­sis­sä kysy­myk­sis­sä sekä tekee sel­koa rat­kais­tuis­ta asiois­ta. Lau­ta­kun­nan tulee sel­vit­tää epäil­ty­jä rik­ko­muk­sia Poh­jois­mai­den psy­ko­lo­gien ammat­tieet­ti­siä sään­tö­jä vas­taan sekä suo­si­tel­la Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­nyh­dis­tys­tä ryh­ty­mään tar­vit­taes­sa kurin­pi­dol­li­siin toi­men­pi­tei­siin. Tar­kem­pia tie­to­ja lau­ta­kun­nan toi­min­nas­ta löy­tyy Psy­ko­lo­gi­lii­ton koti­si­vuil­ta.

Toi­min­ta­kau­del­la 2022–2024 Psy­ko­lo­gi­lii­ton ammat­tieet­ti­ses­sä lau­ta­kun­nas­sa toimii:

Kata­rii­na Enso­maa (vpj)

TUPSYN JÄSENET LIITON AMMATILLISISSA TYÖRYHMISSÄ

Psy­ko­lo­gi­lii­tos­sa toi­mii aktii­vi­ses­ti usei­ta amma­til­li­sia työ­ryh­miä. Nii­den teh­tä­vä on mm. val­mis­tel­la esi­tyk­siä ja kan­nan­ot­to­ja Psy­ko­lo­gi­lii­ton hal­li­tuk­sel­le. Ne teke­vät myös omaa toi­mia­laan­sa kos­ke­via sel­vi­tyk­siä ja jär­jes­tä­vät neu­vot­te­lu­päi­viä. Laa­jem­man kuvauk­sen lii­ton työ­ryh­mien toi­min­nas­ta sekä lis­tan kai­kis­ta työ­ryh­mis­tä ja työ­ryh­mien jäse­nis­tä löy­dät Psy­ko­lo­gi­lii­ton koti­si­vu­jen jäse­na­lu­eel­ta. Alla on nimet­ty Tup­syn jäse­niä, jot­ka toi­mi­vat lii­ton työryhmissä.

Aikuis­ten mie­len­ter­veys­työn psy­ko­lo­gien työryhmä Mira Kar­rasch
Eko- ja ympä­ris­töp­sy­ko­lo­gian amma­til­li­nen työryhmä Mar­ke Kos­ke­lin (pj)
Moni­kult­tuu­rip­sy­ko­lo­gian työryhmä  Ant­ti Kle­met­ti­lä (pj)
Opin­top­sy­ko­lo­gien työryhmä Tii­na Tuo­mi­nen (pj)
Perus­ter­vey­den­huol­lon psy­ko­lo­gien amma­til­li­nen työryhmä Eva Ora
Sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen ja suku­puo­len moni­nai­suu­den työryhmä Kata­ri­na Alanko
Var­hai­sen kehi­tyk­sen ja per­he­suh­tei­den amma­til­li­nen työryhmä  Riik­ka Kor­ja (pj)