Muut luottamustoimet

TUPSYN JÄSENET LIITTOVALTUUSTOSSA

Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton pää­tän­tä­val­taa käyt­tä­vä­nä eli­me­nä toi­mii liit­to­val­tuus­to ja toi­meen­pa­ne­va­na eli­me­nä hal­li­tus. Jokai­nen Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­nyh­dis­tys valit­see vaa­li­vuon­na liit­to­val­tuus­toon jäse­nää­nes­tyk­sel­lä yhden jäse­nen ja kak­si vara­jä­sen­tä kuta­kin alka­vaa kah­ta­sa­taa jäse­nyh­dis­tyk­sen jäsen­tä koh­ti. Liit­to­val­tuus­to kokous­taa vuo­den aika­na kak­si ker­taa, kevääl­lä ja syk­syl­lä, val­tuus­toon valit­tu­jen jäsen­ten toi­mi­kausi on kak­si kalenterivuotta.

Tavoi­tat liit­to­val­tuus­ton var­si­nai­set edus­ta­jat säh­kö­pos­til­la osoit­tees­ta liittovaltuusto(at)tupsy.fi ja edus­ta­jien vara­jä­se­net osoit­tees­ta liittovaltuusto-vara(at)tupsy.fi.

Tup­syn var­si­nai­set edus­ta­jat liit­to­val­tuus­tos­sa kau­del­la 2021–2022 ovat:

Karo­lii­na Piis­pa­nen
Jani­na Nur­mi­nen
Maria Män­ty­lä
Jar­no Tuo­mi­nen
Alar Kas­ki­kal­lio

Tup­syn liit­to­val­tuus­toe­dus­ta­jien vara­jä­se­net kau­del­la 2021–2022 ovat:

Han­na Määt­tä­nen
Tuu­li Turu­nen
Jade Ahti
Emma Neva­la
Lau­ra Saloluoma

 

TUPSYN JÄSENET AMMATTIEETTISESSÄ LAUTAKUNNASSA

Ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kun­ta on Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton val­mis­te­lue­lin kysy­myk­sis­sä, jot­ka kos­ke­vat psy­ko­lo­gien ammat­tie­tiik­kaa ja hei­dän epäil­ty­jä rik­ko­muk­si­aan Poh­jois­mai­den psy­ko­lo­gien ammat­tieet­ti­siä sään­tö­jä vas­taan. Lau­ta­kun­ta seu­raa psy­ko­lo­gien ammat­tie­tii­kan kehit­ty­mis­tä, neu­voo psy­ko­lo­ge­ja ammat­tieet­ti­sis­sä kysy­myk­sis­sä sekä tekee sel­koa rat­kais­tuis­ta asiois­ta. Lau­ta­kun­nan tulee sel­vit­tää epäil­ty­jä rik­ko­muk­sia Poh­jois­mai­den psy­ko­lo­gien ammat­tieet­ti­siä sään­tö­jä vas­taan sekä suo­si­tel­la Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäse­nyh­dis­tys­tä ryh­ty­mään tar­vit­taes­sa kurin­pi­dol­li­siin toi­men­pi­tei­siin. Tar­kem­pia tie­to­ja lau­ta­kun­nan toi­min­nas­ta löy­tyy Psy­ko­lo­gi­lii­ton koti­si­vuil­ta.

Toi­min­ta­kau­del­la 2019–2021 Psy­ko­lo­gi­lii­ton ammat­tieet­ti­ses­sä lau­ta­kun­nas­sa toimivat:

     Kata­rii­na Enso­maa (pj)
     Kat­rii­na Rehnbäck

 

TUPSYN JÄSENET LIITON AMMATILLISISSA TYÖRYHMISSÄ

Psy­ko­lo­gi­lii­tos­sa toi­mii aktii­vi­ses­ti usei­ta amma­til­li­sia työ­ryh­miä. Nii­den teh­tä­vä on mm. val­mis­tel­la esi­tyk­siä ja kan­nan­ot­to­ja Psy­ko­lo­gi­lii­ton hal­li­tuk­sel­le. Ne teke­vät myös omaa toi­mia­laan­sa kos­ke­via sel­vi­tyk­siä ja jär­jes­tä­vät neu­vot­te­lu­päi­viä. Laa­jem­man kuvauk­sen lii­ton työ­ryh­mien toi­min­nas­ta sekä lis­tan kai­kis­ta työ­ryh­mis­tä ja työ­ryh­mien jäse­nis­tä löy­dät Psy­ko­lo­gi­lii­ton koti­si­vu­jen jäse­na­lu­eel­ta. Alla on nimet­ty Tup­syn jäse­net, jot­ka toi­mi­vat lii­ton työ­ryh­mis­sä vuon­na 2019.

 

Aikuis­ten mie­len­ter­veys­työn psy­ko­lo­gien työryhmä Mira Kar­rasch
Kehi­tys­vam­ma-alan psy­ko­lo­gien työryhmä  Outi Alan­ko
Kou­lup­sy­ko­lo­gien työryhmä  Miia Lap­pa­lai­nen
Kun­tou­tusp­sy­ko­lo­gien työryhmä Mari Saa­ri­nen
Lap­si- ja nuo­ri­sop­sy­ko­lo­gien työryhmä Sari Ahl­qvist-Björk­roth
Las­ten­suo­je­lup­sy­ko­lo­gien työryhmä  Anna Kou­vo
Moni­kult­tuu­rip­sy­ko­lo­gian työryhmä  Ant­ti Kle­met­ti­lä (pj)
Oikeus­p­sy­ko­lo­gien työryhmä Anu Aro­mä­ki-Stra­tos (asian­tun­ti­ja­jä­sen)
Opin­top­sy­ko­lo­gien työryhmä Tii­na Tuo­mi­nen (pj)
Psy­ko­lo­gian opet­ta­jien työryhmä Mir­ja Pylvänäinen
Psy­ko­te­ra­pian amma­til­li­nen työryhmä Min­na Hjort
Sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen ja suku­puo­len moni­nai­suu­den työryhmä Kata­ri­na Alanko