Avustukset

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jäse­net voi­vat anoa yhdis­tyk­sel­tä avus­tuk­sia kou­lu­tuk­seen ja kongres­sio­sal­lis­tu­mi­seen sekä näi­hin liit­ty­vien mat­ka­kus­tan­nus­ten tuke­mi­seen. Avus­tus­ta voi hakea vain sel­lai­seen kou­lu­tuk­seen, jota työ­nan­ta­ja ei muu­ten kus­tan­tai­si. Mikä­li avus­tus­ta hae­taan pidem­pään kou­lu­tuk­seen, tulee olla erik­seen mai­nit­tu, mihin pidem­män kou­lu­tuk­sen osaan avus­tus­ta haetaan.

Pää­tök­sen­teos­sa yhdis­tyk­sen joh­to­kun­ta arvioi, miten avus­tet­ta­va toi­min­ta: (1) edis­tää jäsen­ten ammat­ti­tie­tout­ta tai –tai­toa, (2) edis­tää psy­ko­lo­gis­ten pal­ve­lui­den päte­vyyt­tä ja luo­tet­ta­vuut­ta, (3) edis­tää psy­ko­lo­gis­ta tut­ki­mus­ta, (4) edis­tää psy­ko­lo­gi­sen tie­don ja tai­don käyt­töä Turun seu­dun yhteis­kun­ta­po­li­tii­kas­sa sekä (5) edis­tää psy­ko­lo­gien ase­maa ja työ­olo­suh­tei­ta. Hake­muk­ses­sa toi­vo­taan myös perus­te­le­maan, mil­lä tavoin kysei­nen kou­lu­tus tai toi­min­ta on mer­kit­tä­vä haki­jan amma­til­li­sen kehit­ty­mi­sen tai ammat­ti-iden­ti­tee­tin kannalta.

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta­kau­den aika­na avus­tus­ta jae­taan yhteen­sä 1600 euroa, joka jakaan­tuu kah­den hakua­jan­koh­dan kes­ken. Haki­ja itse mää­rit­te­lee haet­ta­van avus­tus­sum­man mää­rän, mut­ta kui­ten­kin siten, että haki­jan on eri­tel­tä­vä, mis­tä kysei­nen sum­ma koos­tuu. Yhdis­tyk­sen joh­to­kun­ta päät­tää lopul­li­ses­ta avus­tus­sum­man mää­räs­tä jokai­sen avus­tuk­sen koh­dal­la erik­seen. Sama jäsen voi saa­da avus­tuk­sen kor­kein­taan joka toi­nen vuosi.

Avus­tus mak­se­taan alku­pe­räi­siä kuit­ti­to­sit­tei­ta vas­taan, kun hen­ki­lö on kir­joit­ta­nut avus­te­tus­ta toi­min­nas­ta jul­kais­ta­van kir­joi­tuk­sen Lou­na­tuu­leen. Kir­joi­tuk­sen tulee olla tätä tar­koi­tus­ta var­ten laa­dit­tu, haki­jan yksin kir­joit­ta­ma jut­tu­muo­toi­nen ei-tie­teel­li­nen kir­joi­tus (esim. oppi­mis­päi­vä­kir­ja­mai­nen kuvaus semi­naa­rin tms. annis­ta). Kir­joi­tuk­sen sopi­va pituus on 1–3 A4-lius­kaa, ja se tulee toi­mit­taa teks­ti­tie­dos­to­na (esim. MS Word tai Open Office Word) säh­kö­pos­tit­se yhdis­tyk­sen tie­dot­ta­jal­le tiedottaja(at)tupsy.fi.

Avus­tus­ta voi hakea vuo­den aika­na kah­te­na ajan­koh­ta­na (syk­sy ja kevät) joko etu­kä­teen tai takau­tu­vas­ti. Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set perus­te­lui­neen ja talous­ar­vioi­neen toi­mi­te­taan yhdis­tyk­sen talous­vas­taa­val­le talous(at)tupsy.fi vuo­sit­tain joko 1.5. tai 1.11. men­nes­sä. Hake­muk­set talous­vas­taa­val­le voi toi­mit­taa joko säh­kö­pos­tit­se tai kir­jeit­se, pos­tio­soi­tet­ta voi tie­dus­tel­la talous­vas­taa­val­ta säh­kö­pos­tit­se. Joh­to­kun­ta ilmoit­taa avus­tuk­sen saa­neil­le haki­joil­le avus­tus­pää­tök­sis­tä henkilökohtaisesti.