Kutsu Turun seudun psykologiyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen (Tup­sy) yli­mää­räi­seen kokouk­seen 24.1.2024 klo 17:15. Kokous­paik­ka­na toi­mii Cafe Art (Län­ti­nen Ran­ta­ka­tu 5, 20100 Tur­ku). Yhdis­tyk­sen yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa täy­den­ne­tään vuo­den 2024 Tup­syn hal­li­tus­ta. Kokouk­sen esi­tys­lis­ta löy­tyy sähköpostista.

Tup­syn hallitus

Kukkia ja kuohuviiniä!

Näh­dään per­jan­tai­na 3.11. Klo 17 — 19 Bloomwork­sin Kukkakurssilla!

Meil­lä on täl­lä ker­taa tup­sy­läi­sil­le 11 paik­kaa, jot­ka täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Aiem­pi­na vuo­si­na moni on jo tutus­tu­nut tähän kim­pun teke­mi­seen, ter­ve­tu­loa kon­ka­rit ja uteliaat!

Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn koulutukseen: Ahtaat normit ja vähemmistöstressi — Miten psykologin tulisi huomioida seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset työssään? 

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään etä­nä Zoo­min väli­tyk­sel­lä ma 11.12. klo 8.30–16.00. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gi ja kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti Lau­ra Blom­qvist (Tera­pia­ta­lo Quu; sek­su­aa­li­suu­den ja suku­puo­len moni­nai­suu­den kysy­myk­siin eri­kois­tu­nut tera­pia­ta­lo). Kou­lu­tus on vain Tup­syn jäse­nil­le ja on jäse­nil­le mak­su­ton. Yhteyk­sien toi­mi­vuu­den vuok­si osal­lis­tu­jien enim­mäis­mää­rä on 150. 

Lue lop­puun