Mentalisaatiokoulutus 23.8.2019

Tup­sy jär­jes­tää suur­ta kiin­nos­tus­ta herät­tä­neen Men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tuk­sen vie­lä kol­man­nen ker­ran. Kak­si ensim­mäis­tä kou­lu­tus­ta jär­jes­tet­tiin kevääl­lä ja ne sai­vat hyvää palau­tet­ta. Kat­so lisä­tie­dot alla.

 

Kou­lu­tuk­sen tiedot

Kou­lut­ta­ja: Nina Pyyk­kö­nen, PsL, eri­koisp­sy­ko­lo­gi, yksi­lö- ja ryh­mäp­sy­ko­te­ra­peut­ti (Val­vi­ra, KELA), työ­noh­jaa­ja (STO­ry), joo­gao­pet­ta­ja (RYT200), men­ta­li­saa­tio­kou­lut­ta­ja, Mind Dyna­mics Oy

Paik­ka: Scan­dic Julia, Eeri­kin­ka­tu 4, Turku

Aika: pe 23.8.2019, koko päi­vän koulutus

Aloi­tam­me 9:00 – Päi­vä päät­tyy klo 16:00

Lou­nas (sis. kou­lu­tuk­sen hin­taan): Kokous­lou­nas buf­fet alkaa noin klo 11:30 + Tas­te break ‑ilta­päi­vä­kah­vi (sis. kou­lu­tuk­sen hin­taan) alkaa noin klo 14:00. Kou­lu­tuk­seen ei sisäl­ly aamiaista.

Kou­lu­tuk­sen hin­ta: 50 e

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: lyy­ti-lin­kin kaut­ta 10.8. men­nes­sä https://www.lyyti.fi/preview/Mentalisaatiokoulutus_5351

Tup­sy ottaa nyt käyt­töön ilmoit­tau­tu­mi­sen kaut­ta, joten ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä sinun pitää mak­saa kou­lu­tus tai antaa las­ku­tus­tie­dot. Ilmoit­tau­tu­mi­sen peru­mi­nen on mah­dol­lis­ta ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka­na 10.8 asti.

Kai­kis­sa tähän kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä voit ottaa yhteyt­tä maria.h.paavilainen@utu.fi

 

Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky ‑kou­lu­tus

Kou­lu­tus­päi­vän tavoit­tee­na on tul­la tutuk­si men­ta­li­saa­tio­teo­rian ja sen käy­tän­nön sovel­lus­ten kans­sa, ja herät­tää kiin­nos­tus men­ta­li­saa­tion hyö­dyn­tä­mi­seen omas­sa työs­sä ja ihmissuhteissa.

Kou­lu­tus antaa myös eväi­tä men­ta­li­saa­tio­työs­ken­te­lyn integroi­mi­seen omaan psy­ko­te­ra­pia­työ­hön ja käyttöteoriaan.

Men­ta­li­saa­tiol­la tar­koi­te­taan kykyä hah­mot­taa mie­len aktii­vis­ta toi­min­taa itses­sä ja toi­sis­sa ihmi­sis­sä. Toi­sin sanoen, se on pyr­ki­mys­tä näh­dä pääl­le­päin näky­vän käyt­täy­ty­mi­sen taak­se ja poh­tia, min­kä­lai­sia mie­len tilo­ja käyt­täy­ty­mi­sen taka­na on.

Men­ta­li­saa­tio on avain toi­sen ihmi­sen ymmär­tä­mi­seen: kun ymmär­räm­me, min­kä­lai­set aja­tuk­set, toi­veet, pelot, usko­muk­set tai koke­muk­set moti­voi­vat toi­sen käyt­täy­ty­mis­tä, voim­me tehok­kaas­ti vähen­tää toi­seen koh­dis­tu­via väärintulkintoja.

Men­ta­li­saa­tio ei koh­dis­tu vain toi­siin ihmi­siin, vaan se on myös avain itsen ymmär­tä­mi­seen — toi­sin kuin usein luu­lem­me, ei oma mie­lem­me ole itsel­lem­me­kään läpinäkyvä.

Men­ta­li­saa­tio on meis­sä kai­kis­sa ole­mas­sao­le­va, luon­tai­nen inhi­mil­li­nen kyky, joka vähe­nee stres­saa­vis­sa tilan­teis­sa. Voim­me tul­la tie­toi­sik­si näis­tä meka­nis­meis­ta ja aktii­vi­ses­ti har­joi­tel­la men­ta­li­saa­tio­ta, mikä voi mer­kit­tä­väs­ti vah­vis­taa ja lähen­tää ihmis­suh­tei­ta työs­sä ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elämässä.

Men­ta­li­saa­tio­teo­ria tuo myös ymmär­rys­tä lisää­vän ja avar­ta­van näkö­kul­man pie­niin ja suu­riin ryh­miin, yhtei­söi­hin ja koko­nai­siin yhteiskuntiin.

Thin­king is dif­ficult. That is why most people jud­ge.” (C.G. Jung)

 

Sisäl­tö:

* Men­ta­li­saa­tion teo­ri­aa ja kehityspsykologiaa

* Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky — käy­tän­töä vuorovaikutustyössä

* Men­ta­li­saa­tio yksi­lön, ryh­män ja yhteis­kun­nan hyvin­voin­nin edistäjänä

Kou­lu­tuk­sen muo­to on men­ta­li­saa­tion hen­ges­sä kes­kus­te­le­va, koke­muk­sia ja aja­tuk­sia jakava.