Yhdistys

Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tys (lyh. Tup­sy tai TuP­sy) on vuon­na 1975 perus­tet­tu Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsenyh­dis­tys. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Tur­ku ja sen toi­mia­lue on Var­si­nais-Suo­mi. Yhdis­tyk­sen kaut­ta on mah­dol­lista tavoit­taa yli 900 psy­ko­lo­gian alan asian­tun­ti­jaa monel­la eri sovel­lusa­lu­eella. Mikä­li haluat ottaa yhteyt­tä yhdis­tyk­seen, niin voit lähet­tää säh­kö­pos­tia suo­raan jol­le­kin hal­li­tuk­sen jäse­nelle (ks. hal­li­tus)

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Tup­sy on Turun alu­een psy­ko­lo­gien pai­kal­li­nen ammat­tiyh­dis­tys. Yhdis­tys val­voo jäse­nis­tön­sä etu­ja, jär­jes­tää koulutus‑, ay- ja vir­kis­tys­toi­min­taa sekä vai­kut­taa jul­ki­seen kes­kus­te­luun alu­eel­li­ses­ti. Käy­tän­nön toi­min­taa pai­kal­lis­ta­sol­la ohjaa yhdis­tyk­sen hal­li­tus. Hal­li­tus mm. hyväk­syy lii­ton uudet jäse­net ja orga­ni­soi alu­een psy­ko­lo­gien edus­tuk­sen lii­ton eri toi­min­ta-alueil­la. Aktii­vi­ses­sa yhdis­tyk­ses­sä myös muu jäse­nis­tö seu­raa alan­sa tapah­tu­mia ja toi­mii aloitteellisesti.

YHDISTYKSEN JÄSENET JA VUOSIKOKOUKSET

Tup­syn jäse­nek­si voi liit­tyä kuka tahan­sa Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton jäsen, joka työ- tai asuin­paik­ka­kun­tan­sa perus­teel­la valit­see pai­kal­li­syh­dis­tyk­sek­seen Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen (ks. liit­ty­mis­oh­jeet). Myös psy­ko­lo­gian opis­ke­li­jat voi­vat liit­tyä Psy­ko­lo­gi­lii­ton ja pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen jäse­nek­si. Nämä koti­si­vut on suun­nat­tu ensi­si­jai­ses­ti Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jäse­nil­le, mut­ta sivuil­ta löy­tyy myös yleis­tä tie­toa psy­ko­lo­geis­ta ja psy­ko­lo­gin ammatista.

Yhdis­tyk­sen kokouk­set pide­tään kak­si ker­taa vuo­dessa: kevät­ko­kous pide­tään maa­lis­kuun aika­na ja syys­ko­kous syys-loka­kuun aika­na. Kokous­ten ­kut­suista ja esi­tys­lis­toista tie­do­te­taan jäse­nil­le yhdis­tyk­sen koti­si­vul­la ja säh­kö­pos­tit­se. Mikä­li yhdis­tyk­sen jäsen halu­aa saa­da jon­kin asian yhdis­tyk­sen var­si­nai­sen kokouk­sen käsi­tel­tä­väksi, se on esi­tet­tävä hal­li­tuk­sel­le kir­jal­li­sesti kevät­ko­kousta var­ten ennen tam­mi­kuun lop­pua ja syys­ko­kousta var­ten ennen hei­nä­kuun loppua.

Toi­min­ta­kau­den 2020 alku­puo­lel­la Tup­syyn kuu­lui yhteen­sä 939 jäsen­tä, jol­loin Tup­syn jäse­net muo­dos­ti­vat noin 12,4 % Psy­ko­lo­gi­lii­ton koko jäsenmäärästä.