Tule mukaan Tupsyn kranssikurssille

Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen krans­si­kurs­sin yhteis­työs­sä Blom­ma Crea­ti­ven kans­sa ma 13.12. klo 16:00 Kåre­nin tilois­sa. Kurs­si sisäl­tää krans­sin teke­mi­seen tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ja ohjeet sekä kupli­van juo­man (vaih­toeh­toi­na alko­ho­lil­li­nen tai ‑holi­ton). Tapah­tu­man hin­ta Tup­syn jäse­nil­le on 35€. Saa­vu pai­kal­le heti nel­jäl­tä (tai hie­man yli), tapah­tu­ma kes­tää noin 1,5h. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa jo huo­men­na to 2.12. klo 20:00, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta. Mukaan mah­tuu 20 ensimmäistä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le. Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­nan jäse­neen, jol­le olet ilmoit­tau­tu­nut. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilal­le­si.

Ter­ve­tu­loa!