Luottamustoimet

PÄÄTTÄVIEN TAHOJEN HALLINTORAKENNE

Alla on kuvat­tu­na Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen (TuP­sy) sekä yhdis­tyk­sen vas­tuu­hen­ki­löi­den sijoit­tu­mis­ta ammat­ti­lii­ton hal­lin­to­ra­ken­tees­sa. Huo­mioit­han, että kaa­vio on lähin­nä suun­taa-anta­va eikä se vält­tä­mät­tä kuvaa täs­mäl­li­ses­ti päät­tä­vien eli­mien suh­tei­ta toi­siin­sa. Kaa­vion ensi­si­jai­se­na tar­koi­tuk­se­na on hah­mot­taa Tup­syn ja tup­sy­lais­ten päät­tä­jien sijoit­tu­mis­ta sekä ammat­ti­lit­to- että paikallisyhdistystasolla.

     
     
SUOMEN PSYKOLOGILIITTO
(noin 6000 jäsentä)
LIITON HALLITUS
(11 jäsen­tä)
LIITTOVALTUUSTO
(edus­ta­jia jokai­ses­ta jäsenyhdistyksestä)
LIITON TOIMIKUNNAT
(usei­ta  toimikuntia)
TuP­syn jäse­net hallituksessa
(1 jäsen vuon­na 2020)
*
*
TuP­syn jäse­net liittovaltuustossa
(8 jäsen­tä toi­min­ta­kau­te­na  2010–2011)
TuP­syn jäse­net toimikunnissa
(9 jäsen­tä vuon­na 2010)
PSYKOLOGILIITON PAIKALLISYHDISTYKSET
(18 jäse­nyh­dis­tys­tä)
Turun seu­dun Psykologiyhdistys
T u P s y
(noin 950 jäsentä)
TuP­syn hallitus
(17 jäsen­tä ja 2 toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa vuon­na 2020)
TuP­syn toimikunnat
(toi­mi­kun­nat vaih­te­le­vat vuosittain)
   
 

TUPSYLAISIA VASTUUHENKILÖITÄ

Alla on nimet­ty­nä tup­sy­lai­sia vas­tuu­hen­ki­löi­tä eri tahoil­la amma­til­li­seen toi­min­taan ja pää­tök­sen­te­koon liit­tyen. Lis­tal­le on koot­tu hen­ki­löi­tä, jot­ka toi­min­nal­laan saat­ta­vat vai­kut­taa myös var­si­nai­sen pai­kal­li­syh­dis­tys­toi­min­nan ulko­puo­lel­la mut­ta jot­ka kui­ten­kin ovat tii­viis­sä ja tär­keäs­sä yhteis­työs­sä Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen kanssa.

 

   
Suo­men psy­ko­lo­gi­lii­ton hallitus Min­na Tarmi
Jar­no Tuo­mi­nen (SPOL-edus­ta­ja)
Suo­men psy­ko­lo­gi­sen seu­ran hallitus  
Suo­men psy­ko­lo­gian opis­ke­li­jain lii­ton (SPOL) hallitus Jar­no Tuo­mi­nen (PJ)
Joo­nas Kokko
Anni­na Vartio
Psy­ko­lo­gien testilautakunta Arja Lin­dell
Vaa­li­va­lio­kun­ta Ailo Uhin­ki

TuP­syn johtokunta

(6 jäsen­tä ja 2 tilin­tar­kas­ta­jaa vuon­na 2010)