Henkilötietojen käsittelystä

Täs­tä voit lukea, miten Suo­men Psy­ko­lo­gi­liit­to ry kerää, käsit­te­lee ja luo­vut­taa hen­ki­lö­tie­to­ja jäsen­suh­teen hoi­ta­mi­sen, jäsen­pal­ve­lu­jen ja verk­ko­si­vun www.psyli.fi yhtey­des­sä: Tie­to­suo­ja­se­los­te jäsenille

Hen­ki­lö­tie­to­jen tar­kas­tus­pyyn­töi­hin ja pois­ta­mi­seen liit­tyen nou­da­te­taan seu­raa­vaa toi­min­ta­mal­lia: Toi­min­ta­mal­li rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien toteuttamiseksi