Edunvalvontailta 9.10.2018

Ter­ve­tu­loa Tup­syn edun­val­von­tail­taan! Tule mukaan kes­kus­te­le­maan sii­tä, miten saam­me Turun palk­ka­ta­son val­ta­kun­nan tasolle!
 
Ti 9.10 klo 18–20 ravin­to­la Koulu
Tilai­suus on maksuton. 
 

 
MENU 
Yrt­tioh­rat­toa ja myskikurpitsaa 
TAI 
Lam­mas­mak­ka­raa, yli­kyp­sää pos­sun­kyl­keä, ker­mais­ta savo­jin­kaa­lia ja kasvisperunaa
kah­vi, tee
 
Toi­vom­me, että mukaan tuli­si jokai­sel­ta kun­ta­työ­nan­ta­jal­ta joku osal­lis­tu­ja ja toki mukaan saa tul­la muil­ta­kin sektoreilta.
 
 
Innok­kaim­mil­le tar­kem­paa tietoa:
- Psy­lin kun­ta­sek­to­rin palk­ka­ky­se­lyn (9/2017) mukaan psy­ko­lo­gien kes­ki­mää­räi­nen teh­tä­vä­koh­tai­nen palk­ka oli Suo­mes­sa 3418e ja Turun seu­dul­la 3277,29e
- Tup­syn edun­val­von­ta­ky­se­lyn (2/2018) vas­tauk­sis­ta havait­sim­me, ettei työn vaa­ti­vuu­den arvioin­tia (tva) ole teh­ty tai se ei ole vai­kut­ta­nut psy­ko­lo­gien palk­kauk­seen lain­kaan, vaik­ka se on psy­ko­lo­gien koh­dal­la palk­kauk­sen ensi­si­jai­nen määräytymisperuste. 
- Vaik­ka Turun seu­dul­ta val­mis­tuu kah­des­ta yli­opis­tos­ta psy­ko­lo­ge­ja, työ­ti­lan­ne on hyvä ja ajoit­tain ilme­nee jopa rekrytointivaikeuksia.
- Psy­ko­lo­gien palk­ko­ja ei löy­dy KVTES:n palk­ka­tau­lu­kois­ta vaan niis­tä sovi­taan pai­kal­li­ses­ti tva:iin perus­tuen. 1.1.2019 jae­taan KVTES:ssä pää­tet­ty pai­kal­li­nen jär­jes­te­lye­rä eli palk­kauk­sen lisä­mää­rä­ra­ha, jon­ka koh­dis­ta­mi­ses­ta sovi­taan pai­kal­li­ses­ti. Sen tavoit­tee­na on nime­no­maan kehit­tää työ­pai­kan palk­kaus­jär­jes­tel­miä ja kor­ja­ta epä­koh­tia pal­kois­sa. Nyt on siis hyvä het­ki herä­tel­lä kes­kus­te­lua oman palk­kauk­sen epä­koh­dis­ta esi­mie­hen kanssa.
 
Ilmoit­tau­dut­han palk­ka­vas­taa­va Outi Alan­gol­le palkkavastaava@tupsy.fi ja anna seu­raa­vat tiedot

 

1. nimi
2. säh­kö­pos­ti
3. kasvis/liha — muut erityisruokavaliot
4. työ­paik­ka
5. mah­dol­li­set ennakkokysymykset