Yhteenvedon rakentaminen lapsen sosioemotionaalisesta tutkimuksesta ‑koulutus

Kuin­ka ase­tan sana­ni, kun tut­ki­musyh­teen­ve­dos­sa pitäi­si ottaa kan­taa lap­sen sosio­emo­tio­naa­li­seen voin­tiin tai tun­ne-elä­män kehitykseen?
Kou­lut­ta­ji­na:
Ris­to Val­jak­ka, psy­ko­te­ra­pian eri­koisp­sy­ko­lo­gi, inte­gra­tii­vi­nen kou­lut­ta­ja­te­ra­peut­ti (VET)
Päi­vi Saran­pää, per­he­te­ra­peut­ti (YET) ja las­ten- ja nuor­ten psy­ko­dy­naa­mi­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­peut­ti (VET)
Jut­ta Tors­ti, neu­rop­sy­ko­lo­gian erikoispsykologi

OHJELMA:
8.30 Yleis­tä psy­ko­lo­gi­sis­ta yhteenvedoista
10 Mitä sosio­emo­tio­naa­li­nen tut­ki­mus on?
11.30 Lou­nas
12.30 Tapaus
14 Kah­vi
14.30 Eri teo­ria­vii­te­ke­hys­ten ver­tai­lua ja integraatiota
Aika: per­jan­tai­na 10.11.2017
Paik­ka: Scan­dic Julia
Hin­ta:  80e (sisäl­tää lou­naan ja iltapäiväkahvin)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: pe 27.10.2017 men­nes­sä tämän net­ti­lo­mak­keen kautta
Mah­dol­li­set kysy­myk­set voi osoit­taa puheen­joh­ta­ja Jade Ant­ti­lal­le (pj@tupsy.fi)

Ter­vei­sin, Tupsy