Kevään kulttuuria: Hamlet-näytelmä 29.3.2019

Tup­sy jär­jes­tää teat­te­ri­vie­rai­lun pe 29.3 klo 19 Ham­let-näy­tel­mään Turun kau­pun­gin­teat­te­ris­sa, ter­ve­tu­loa mukaan!

 

Meil­le on varat­tu­na 30 erin­omai­sen hyvää paik­kaa kes­kel­tä per­man­toa. Väliai­ka­tar­joi­lu­na Ham­let-lei­vos (per­sik­ka-pas­sion, L, G) ja kuohuviini/kahvi/tee.

Hin­ta: aikui­nen 29 e, opis­ke­li­ja 18 e, senio­ri 28 e

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 26.2. men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se pj@tupsy.fi.

Ilmoi­tat­han heti ilmoit­tau­tues­sa­si seu­raa­vat tie­dot. Mikä­li ilmoi­tat toi­sen­kin hen­ki­lön samal­la, ilmoi­tat­han hänel­tä­kin vas­taa­vat tiedot. 

1. Nimi

2. Säh­kö­pos­ti

3. Saa­ko osal­lis­tu­mi­se­si teat­te­ri-iltaan tie­dot­taa muil­le osal­lis­tu­jil­le? (Kysym­me tätä uuden tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vuok­si) Kyllä/Ei.

4. Kuo­hu­vii­ni, kah­vi vai tee?

5. Eri­tyis­ruo­ka­va­liot.

Kai­kis­sa kysy­myk­sis­sä voit ottaa yhteyt­tä puheen­joh­ta­ja Jade Ant­ti­laan (pj@tupsy.fi). Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va eli voit peruut­taa 26.2. men­nes­sä mak­sut­ta, mut­ta tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sua, jos tilal­le ei tule tois­ta hen­ki­löä. Peruut­ta­ja on itse vel­vol­li­nen hank­ki­maan tilal­leen toi­sen ja ilmoit­ta­maan täs­tä pj@tupsy.fi.