Tupsy virkistäytyy toukokuussa Lou Salomé ‑näytelmän parissa Turun Kaupunginteatterissa pe 17.5.

Tule naut­ti­maan teat­te­rie­lä­myk­ses­tä yhdes­sä tup­sy­lais­ten kans­sa! Lipun hin­ta sisäl­tää väliai­ka­tar­joi­lun kahvi/tee/vichy sekä lei­vos (V, GL). 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 1.4. klo 18 ja päät­tyy 9.4. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se jäsenistölle.

Lue lop­puun

Kukkia ja kuohuviiniä!

Näh­dään per­jan­tai­na 3.11. Klo 17 — 19 Bloomwork­sin Kukkakurssilla!

Meil­lä on täl­lä ker­taa tup­sy­läi­sil­le 11 paik­kaa, jot­ka täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Aiem­pi­na vuo­si­na moni on jo tutus­tu­nut tähän kim­pun teke­mi­seen, ter­ve­tu­loa kon­ka­rit ja uteliaat!

Lue lop­puun

Tervetuloa virkistäytymään Tupsyn Paint&Party-illanviettoon Ravintola Teerenpeliin perjantaina 10.11. 

Hei­te­tään aivot narik­kaan ja anne­taan tai­teen viedä! 

Pari­tun­ti­sen works­ho­pin aika­na jokai­nen pää­see luo­maan unii­kin maa­lauk­sen­sa, jos­sa oma per­soo­na ja käden jäl­ki näkyy! Tai­deoh­jaa­ja opas­taa ja maa­laa ryh­män kans­sa saman­ai­kai­ses­ti teok­sen tee­mal­la ”Elä­män­puu”, mut­ta saat itse päät­tää, kuin­ka tar­kas­ti seu­raat. Tilai­suu­den pää­pai­no on viih­tyi­säs­sä ja haus­kas­sa yhdes­sä­olos­sa. Aikai­sem­paa koke­mus­ta tai­teen teke­mi­ses­tä ei tar­vi­ta. Ohjaa­ja on apu­nam­me teos­tem­me jokai­ses­sa vaiheessa.

Lue lop­puun

Tule mukaan Tupsyn kranssikurssille

Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen krans­si­kurs­sin yhteis­työs­sä Blom­ma Crea­ti­ven kans­sa ma 13.12. klo 16:00 Kåre­nin tilois­sa. Kurs­si sisäl­tää krans­sin teke­mi­seen tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ja ohjeet sekä kupli­van juo­man (vaih­toeh­toi­na alko­ho­lil­li­nen tai ‑holi­ton). Tapah­tu­man hin­ta Tup­syn jäse­nil­le on 35€. Saa­vu pai­kal­le heti nel­jäl­tä (tai hie­man yli), tapah­tu­ma kes­tää noin 1,5h. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa jo huo­men­na to 2.12. klo 20:00, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta. Mukaan mah­tuu 20 ensimmäistä.

Lue lop­puun