Tervetuloa Tupsyn kevätkokoukseen 17.3.2022

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen kevät­ko­kouk­seen to 17.3. klo 18.00 Annis­ke­lu­ra­vin­to­la Tii­rik­ka­laan (Lin­nan­ka­tu 3, 20100 Tur­ku). Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli edel­li­sen vuo­den tilin­pää­tös, toi­min­nan­tar­kas­tus ja toi­min­ta­ker­to­mus. Lisäk­si vali­taan Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­ton kau­del­le 2022–2023 lisää vara­jä­se­niä (max. 5). Kevät­ko­kous on mai­nio tapa tutus­tua Tup­syn toi­min­taan, tava­ta tämän vuo­den joh­to­kun­taa ja var­si­nai­sen kokouk­sen jäl­keen on tilaa vapaal­le kes­kus­te­lul­le. Tup­sy tar­jo­aa osal­lis­tu­jil­le suo­lais­ta pii­rak­kaa, kakkupalan/leivoksen sekä alko­ho­lit­to­man vir­vok­keen. Jos et pää­se kevät­ko­kouk­seen, mut­ta haluat ehdol­le liit­to­val­tuus­ton vara­jä­se­nek­si, lähe­tä val­ta­kir­ja ennen kevät­ko­kous­ta osoit­tee­seen pj[at]tupsy.fi. Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy tiedotussähköpostista. 

Esi­tys­lis­ta:

I Kokouk­sen järjestäytyminen

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta
  3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valinta
  4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den toteaminen
  5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen

II Var­si­nai­set kokousasiat

  1. Vuo­den 2021 toi­min­ta­ker­to­muk­sen, tilin­pää­tök­sen ja toi­min­nan­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen esittäminen
  2. Tilin­pää­tök­sen 2021 vah­vis­ta­mi­nen ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen vuo­den 2021 joh­to­kun­nal­le ja muil­le tilivelvollisille
  3. Vali­taan Suo­men Psy­ko­lo­gi­lii­ton liit­to­val­tuus­toon kau­del­le 2022–2023 lisää vara­jä­se­niä (max. 5). 
  4. Kokouk­sen päättäminen