Ilmoittaudu mukaan Tupsyn koulutuspäiville 7.–8.4.2022: KEHO MUKAAN PSYKOLOGIN TYÖHÖN – Johdatus psykofyysiseen työotteeseen

Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen 7.–8.4.2022 klo 9–16 kou­lu­tuk­sen KEHO MUKAAN PSYKOLOGIN TYÖHÖN – Joh­da­tus psy­ko­fyy­si­seen työ­ot­tee­seen. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii kehop­sy­ko­te­ra­pi­aan eri­kois­tu­nut psy­ko­te­ra­peut­ti Lau­ra Man­ni­la (www.lauramannila.fi) ja kou­lu­tus pide­tään Scan­dic Julias­sa (Eeri­kin­ka­tu 4).

Kou­lu­tus­päi­vien tavoit­tee­na on ava­ta näkö­kul­mia psy­ko­fyy­si­seen työ­ot­tee­seen ja miten sen voi tuo­da psy­ko­lo­gin työ­hön. Kou­lu­tus pitää sisäl­lään teo­ri­aa, kehol­li­sia har­joi­tuk­sia, demon­straa­tioi­ta sekä koke­muk­sel­lis­ta har­joit­te­lua pareis­sa / pien­ryh­mis­sä. Kou­lu­tuk­sen hin­ta on 150 €, johon sisäl­tyy buf­fet­lou­nas­tar­joi­lu sekä aamu- ja ilta­päi­vä­kah­vi molem­pi­na päi­vi­nä, aamu­kah­via voi saa­pua naut­ti­maan halu­tes­saan jo 8:30 alkaen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kou­lu­tuk­seen alkaa kes­ki­viik­ko­na 23.2.2022 klo 18:00 tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­sa lähe­te­tyn lin­kin kaut­ta. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke sul­keu­tuu 9.3.2022. Varat­ta­via paik­ko­ja on tar­jol­la 23, olet­han siis nopea.

Huo­maat­han ilmoit­tau­tues­sa­si, että koro­na­ti­lan­teen niin vaa­ties­sa voim­me jou­tua siir­ty­mään etä­kou­lu­tuk­seen. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­miin on aina sito­vaa. Perua voi ilman mak­sua ennen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Tämän jäl­keen edel­ly­täm­me mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai toi­sen hen­ki­lön hank­ki­mis­ta tilal­le. Jou­tues­sa­si peruut­ta­maan osal­lis­tu­mi­se­si ota yhteyt­tä joh­to­kun­taan. Jos­kus jonos­sa saat­taa olla haluk­kai­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan löy­tää tois­ta osal­lis­tu­jaa tilallesi. 

HUOM! Jos valit­set mak­su­vaih­toeh­dok­si verk­ko­las­kun, niin työ­nan­ta­jan verk­ko­las­ku­tus­tie­dot pitää olla jo ilmoit­tau­tu­mis­vai­hees­sa saa­ta­vil­la, kos­ka nii­tä kysy­tään ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kees­sa. Valit­tua mak­su­ta­paa ei voi muut­taa jäl­ki­kä­teen, joten sel­vi­tät­hän verk­ko­las­ku­tus­tie­dot työ­nan­ta­jal­ta­si etukäteen.