Tervetuloa Turun seudun psykologiyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Kevät­ko­kous jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 29.3.2023 klo 18.00 alkaen pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lus­sa (Eeri­kin­ka­tu 18, 20100 Turku).

Kevät­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat eli vuo­den 2022 toi­min­ta­ker­to­mus, tilin­pää­tös ja toiminnantarkastus.

Lisäk­si joh­to­kun­ta esit­te­lee uuden talous­ar­vion vuo­del­le 2023.

Kokous­tar­joi­lu­jen vuok­si toi­vom­me ilmoit­tau­tu­mi­set ennak­koon. Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy tiedotussähköpostista.

Kevät­ko­kous on mai­nio tapa tutus­tua Tup­syn toi­min­taan, tava­ta tämän vuo­den joh­to­kun­taa ja var­si­nai­sen kokouk­sen jäl­keen on tilaa vapaal­le kes­kus­te­lul­le. Tervetuloa!

Lue lisää

Esityslista

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouk­sen avaus

2. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan ja sih­tee­rin valinta

3. Kokouk­sen pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jien ja ään­ten­las­ki­joi­den valinta

4. Kokouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den toteaminen

5. Kokouk­sen työ­jär­jes­tyk­sen hyväksyminen

II Var­si­nai­set kokousasiat

6. Vuo­den 2022 toi­min­ta­ker­to­muk­sen, tilin­pää­tök­sen ja toi­min­nan­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen esittäminen

7. Tilin­pää­tök­sen 2022 vah­vis­ta­mi­nen ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen vuo­den 2022 joh­to­kun­nal­le ja muil­le tilivelvollisille

8. Esi­tys joh­to­kun­nan palk­kioi­den muut­ta­mi­ses­ta vuo­del­le 2023 ja uusien palk­kioi­den hyväksyminen.

  • Nykyi­set palk­kiot ovat: Puheen­joh­ta­jan kiin­teä vuo­si­kor­vaus 350 e ja var­si­nais­ten jäsen­ten kiin­teä vuo­si­kor­vaus 250 e. Vara­jä­se­net saa­vat kiin­teän vuo­si­kor­vauk­set 250 e, mikä­li ovat läs­nä vähin­tään 60 % joh­to­kun­nan kokouk­sis­ta. Lisäk­si puheen­joh­ta­jal­le, var­si­nai­sil­le jäse­nil­le ja vara­jä­se­nil­le mak­se­taan 25 e kertakorvaus/osallistuttu kokous.
  • Esi­tys uusik­si palk­kioik­si: Puheen­joh­ta­jan kiin­teä vuo­si­kor­vaus 300 e ja var­si­nais­ten jäsen­ten kiin­teä vuo­si­kor­vaus 200 e. Vara­jä­se­net saa­vat kiin­teän vuo­si­kor­vauk­set 200 e, mikä­li ovat läs­nä vähin­tään 60 % joh­to­kun­nan kokouk­sis­ta. Lisäk­si puheen­joh­ta­jal­le, var­si­nai­sil­le jäse­nil­le ja vara­jä­se­nil­le mak­se­taan 25 e kertakorvaus/osallistuttu kokous.

9. Esi­tys uudes­ta talous­ar­vios­ta vuo­del­le 2023 ja uuden talous­ar­vion hyväksyminen.

  • Syys­ko­kouk­ses­sa hyväk­syt­tyyn vuo­den 2023 talous­ar­vioon on tul­lut hyväk­sy­mi­sen jäl­keen mer­kit­tä­viä muu­tok­sia mm. Lyy­ti-jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mi­sen vuok­si. Lisäk­si joh­to­kun­ta on havain­nut tar­vet­ta sopeut­ta­mis­toi­miin talous­ar­vios­sa. Näi­den vuok­si yhdis­tyk­sen vuo­den 2023 talou­den joh­ta­mi­nen poik­ke­aa mer­kit­tä­väs­ti aiem­min hyväk­sy­tys­tä talous­ar­vios­ta, min­kä vuok­si joh­to­kun­ta esit­tää koko­naan uuden talous­ar­vion hyväk­sy­mis­tä kulu­val­le vuodelle.

10. Kokouk­sen päättäminen