Syyskokous 20.10.

Joh­to­kun­ta on päät­tä­nyt koro­na­ti­lan­teen pahe­ne­mi­sen vuok­si muut­taa syys­ko­kouk­sen koko­naan etä­nä jär­jes­tet­tä­väk­si. Tämä on har­mil­lis­ta, mut­ta kat­soim­me tämän ole­van par­haak­si. Ilmoit­tau­tu­mis­ta on jat­ket­tu sun­nun­tai­hin asti osoit­tees­sa: https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_syyskokous_2475 . Zoom-link­ki lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le myö­hem­min säh­kö­pos­tiin. Jos haluat joh­to­kun­taan, mut­ta et pää­se syys­ko­kouk­seen, lähe­tä kuva alle­kir­joi­te­tus­ta val­ta­kir­jas­ta osoit­tee­seen pj(a)tupsy.fi .

Kukkakurssit

Ter­ve­tu­loa kuk­ka­kurs­sil­le kollegat,

Tee­ma­na Viikonloppukimppu.
Kurs­sil­la ope­tel­laan kim­pun sito­mis­ta spiraalitekniikalla.
Voit teh­dä yhden ison tai kak­si pie­nem­pää kimppua.

Ajan­koh­dat:
9.10. per­jan­tai­na klo 17 – 18:30
6.11. per­jan­tai­na klo 17 – 18:30

Paik­ka­na Vähä­heik­ki­län­tien Bloomworks (vas­ta­pää­tä Salo­sen lei­po­moa ja Lid­lin vie­res­sä). Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot sähköpostissa.

Syksyn kulttuuria: Cabaret-musikaali 11.9.2020

Tup­sy jär­jes­tää teat­te­ri­vie­rai­lun pe 11.9. klo 19 Caba­ret-musi­kaa­liin Turun kau­pun­gin­teat­te­ris­sa, ter­ve­tu­loa mukaan!

Seu­raam­me ajan­koh­tais­ta koro­na­ti­lan­net­ta, Turun kau­pun­gin­teat­te­rin ja THL:n lin­jauk­sia ja tar­vit­taes­sa perum­me tapahtuman. 

Kevätkokous 30.3

Vii­mek­si ilmoi­tim­me, että yhdis­tyk­sen sään­tö­jen mukai­ses­ti etä­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, joten kokous palau­tet­tiin Ravin­to­la Tår­get­tiin. Hie­man sen jäl­keen ravin­to­la ilmoit­ti ole­van­sa tois­tai­sek­si suljettu.

Tänään Psy­ko­lo­gi­liit­to on päi­vit­tä­nyt ohjeis­tus­taan, jon­ka mukaan etä­ko­koon­tu­mi­set ovat sit­ten­kin sal­lit­tu­ja täs­sä poik­keus­ti­lan­tees­sa. Jär­jes­te­tään siis kevät­ko­kous ma 30.3. klo 18.00 etä­nä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu osoit­tees­sa https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070 . Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään myö­hem­min link­ki Sky­pe-puhe­luun. Jos haluat osal­lis­tua kokouk­seen, mut­ta et sii­hen etäyh­teyk­sien kaut­ta pys­ty, niin ker­ro sii­tä ilmoit­tau­tu­mis­lin­kis­sä. Kokoon­tu­mis­paik­ka jär­jes­te­tään, jos sii­hen on tarvetta.