HOT-menetelmäkoulutus keväälle 2022

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää jäse­nis­töl­leen uusin­nan suo­si­tus­ta HOT-mene­tel­mä­kou­lu­tuk­ses­ta. Kou­lu­tus vas­taa syk­syl­lä 2021 jär­jes­tet­tyä HOT-kou­lu­tus­ta eli on sisäl­löl­tään sama. Kou­lu­tus on kak­si­päi­väi­nen ja mukaan mah­tuu yhteen­sä 40 hen­ki­löä. Kou­lu­tus toteu­te­taan etä­nä. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii kou­lut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peut­ti ja työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi Arto Pie­ti­käi­nen. Kou­lu­tus sisäl­tää väli­teh­tä­viä, suo­si­tel­tu­na oheis­lu­ke­mis­to­na Arto Pie­ti­käi­sen teos Koh­ti arvois­ta­si (2014).

Mitä: HOT-mene­tel­mä­kou­lu­tus, link­ki tapah­tu­maan lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le säh­kö­pos­tiin ennen kou­lu­tus­ta.
Mil­loin: 21.1.2022 ja 18.2.2022 klo 9–15:30
Hin­ta: 60 e
Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa ti 7.12. klo 18:00, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät Tup­syn tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta. Täyt­tä­mäl­lä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen ilmoit­tau­dut suo­raan KUMPAANKIN koulutuspäivään.

Lue lop­puun

Tupsyn uusi visuaalinen ilme

Tup­syn visu­aa­li­sen ilmeen uudis­tus­ta on suun­ni­tel­tu jo useam­man vuo­den ajan ja nyt sen aika on vih­doin tul­lut! Tup­sy on saa­nut uuden logon ja väri­tyk­sen, Lou­na­tuu­li uuden ilmeen ja Tup­syn net­ti­si­vut ovat päi­vit­ty­neet.

Käy tsek­kaa­mas­sa uudis­tuk­set myös Lou­na­tuu­les­ta (löy­tyy tie­do­tus­säh­kö­pos­tis­ta), Face­boo­kis­ta (https://www.facebook.com/groups/437894706369783/) ja Ins­ta­gra­mis­ta (https://www.instagram.com/tupsy_ry/?hl=fi). 

Suu­ri kii­tos upeas­ta uudis­tuk­ses­ta kuu­luu Fors­man Crea­ti­vel­le!
https://www.forsmancreative.com

Tupsyn viinitasting afterwork palaa tammikuussa 2022

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 14.1., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le kuo­hu­vii­ni­tas­tin­gin The Tas­ting Roo­mis­sa Aura­ka­dul­la. Tilaa tapah­tu­mas­sa on yhteen­sä 30 hen­gel­le. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 30 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tas­tin­giin auke­aa ma 13.12. klo 18:00, lin­kin löy­dät Tup­syn tiedotussähköpostista.

Lue lop­puun

Tupsyn viinitasting afterworkit!

Ter­ve­tu­loa mais­te­le­maan vii­ne­jä asian­tun­ti­jao­pas­tuk­sel­la per­jan­tai­na 19.11., kun Tup­sy jär­jes­tää jäse­nis­töl­le puna­vii­ni­tas­tin­gin. Tilaa tapah­tu­mas­sa on jopa 30 hen­gel­le, eli kerää tup­syyn kuu­lu­vat tut­ta­va­si kasaan ja tule tutus­tu­maan vii­teen eri puna­vii­niin. Tas­ting alkaa klo 17 ja kes­tää noin 2 tun­tia. Tas­tin­gin hin­ta on 25 e sisäl­täen vii­nien lisäk­si pie­niä suu­pa­lo­ja. Tas­ting jär­jes­te­tään The Tas­ting Roo­mis­sa Aurakadulla.

Lue lop­puun

Tupsyn konserttivierailu Naantaliin 27.11.2021

Naan­ta­lin Musiik­ki­juh­lien kah­des­ti vii­väs­tet­ty kon­sert­ti Anne Sofie von Otte­rin lee­daa­ma­na toteu­tuu vih­doin mar­ras­kuus­sa 27. päi­vä, lau­an­tai­na. Paik­ka­na on Naan­ta­lin kirk­ko, kon­sert­ti alkaa klo 19:00. Tar­jol­la on 20 lip­pua joi­den kans­sa täl­lä ker­taa nos­tam­me lasil­li­set kuo­hu­vii­niä joko kon­ser­tin jäl­keen tai vir­tu­aa­li­ses­ti. Paket­tiin kuu­luu siis lip­pu nume­roi­dul­la pai­kal­la ja picco­lo kupli­vaa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan auke­aa maa­nan­tai­na 1.11. klo 18, ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin löy­dät tiedotussähköpostista.

Lue lop­puun