Kukkia ja kuohuviiniä!

Näh­dään per­jan­tai­na 3.11. Klo 17 — 19 Bloomwork­sin Kukkakurssilla!

Meil­lä on täl­lä ker­taa tup­sy­läi­sil­le 11 paik­kaa, jot­ka täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Aiem­pi­na vuo­si­na moni on jo tutus­tu­nut tähän kim­pun teke­mi­seen, ter­ve­tu­loa kon­ka­rit ja uteliaat!

Lue lop­puun

Tervetuloa Tupsyn koulutukseen: Ahtaat normit ja vähemmistöstressi — Miten psykologin tulisi huomioida seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset työssään? 

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään etä­nä Zoo­min väli­tyk­sel­lä ma 11.12. klo 8.30–16.00. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gi ja kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti Lau­ra Blom­qvist (Tera­pia­ta­lo Quu; sek­su­aa­li­suu­den ja suku­puo­len moni­nai­suu­den kysy­myk­siin eri­kois­tu­nut tera­pia­ta­lo). Kou­lu­tus on vain Tup­syn jäse­nil­le ja on jäse­nil­le mak­su­ton. Yhteyk­sien toi­mi­vuu­den vuok­si osal­lis­tu­jien enim­mäis­mää­rä on 150. 

Lue lop­puun

Tervetuloa virkistäytymään Tupsyn Paint&Party-illanviettoon Ravintola Teerenpeliin perjantaina 10.11. 

Hei­te­tään aivot narik­kaan ja anne­taan tai­teen viedä! 

Pari­tun­ti­sen works­ho­pin aika­na jokai­nen pää­see luo­maan unii­kin maa­lauk­sen­sa, jos­sa oma per­soo­na ja käden jäl­ki näkyy! Tai­deoh­jaa­ja opas­taa ja maa­laa ryh­män kans­sa saman­ai­kai­ses­ti teok­sen tee­mal­la ”Elä­män­puu”, mut­ta saat itse päät­tää, kuin­ka tar­kas­ti seu­raat. Tilai­suu­den pää­pai­no on viih­tyi­säs­sä ja haus­kas­sa yhdes­sä­olos­sa. Aikai­sem­paa koke­mus­ta tai­teen teke­mi­ses­tä ei tar­vi­ta. Ohjaa­ja on apu­nam­me teos­tem­me jokai­ses­sa vaiheessa.

Lue lop­puun