Tupsy järjestää: Monikulttuurisuuden kohtaaminen psykologin työssä

Ter­ve­tu­loa Turun seu­dun Psy­ko­lo­giyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään ilmai­seen kou­lu­tuk­seen moni­kult­tuu­ri­suu­den koh­taa­mi­ses­ta psy­ko­lo­gin työssä.
Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Åbo Aka­de­min tilois­sa (Teh­taan­ka­tu 2, Arken-raken­nus, luen­to­sa­li Heli­kon-Par­nas­sos) pe 7.10. klo 13.00–16.30.

OHJELMA

13.00–14.00
Moni­kult­tuu­ri­suu­den koh­taa­mi­nen kou­lup­sy­ko­lo­gin työssä:
sopeu­tu­mi­nen, syr­jäy­ty­mi­nen ja val­mis­ta­va opetus
-Psy­ko­lo­gi Riit­ta Huo­li­la, jol­la on pit­kä työ­ko­ke­mus työs­tä kou­lup­sy­ko­lo­gi­na maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten oppi­lai­den ja per­hei­den kans­sa työskentelystä

14.00–14.30
Kahvitus

14.30–15.30
Tul­kin kans­sa toi­mi­mi­nen ja tulk­kaus­pal­ve­lui­den käyttö
moni­kult­tuu­ri­sis­sa asiakastilanteissa
-Han­na-Mari Kolis­ta­ja, Turun seu­dun tulkkikeskus

15.30–16.30
Sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den roo­li psy­ko­lo­gin työssä
-Vuo­den psy­ko­lo­gi Step­hen Lord, Turun Kriisikeskus

Ilmoit­tau­tu­mi­set net­ti­lo­mak­keel­la (https://goo.gl/forms/r32TfEhcu5ZcvUBE3) 1.10. men­nes­sä. Vaik­ka kou­lu­tus on ilmai­nen, pyy­däm­me osal­lis­tu­jia ilmoit­tau­tu­maan, jot­ta osaam­me huo­mioi­da tuli­joi­den mää­rän ja eri­tyis­ruo­ka­va­liot järjestelyissä.

ystä­väl­li­sin terveisin,
Tup­syn johtokunta