Tupsyn kevään kulttuuritoiminta

Hei!

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys jär­jes­tää kevääl­lä vie­rai­lut tans­sie­si­tyk­seen ja Lin­na­teat­te­riin sekä viininmaisteluillan:

ma 21.3 klo 19 Adie­mus-tans­si­teos Åbo Svens­ka Teaternissa

Adie­mus on poi­min­ta teok­sia Karl Jen­kin­sin tuo­tan­nos­ta. Tans­sin, valo­tai­teen ja musii­kin muo­dos­ta­ma koko­nai­suus, jos­sa ihmi­sää­net toi­mi­vat instrumentteina.

Lue lisää ÅST:n net­ti­si­vuil­ta. Oma­vas­tuu­osuus 10e. 15 paik­kaa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 3.3 alkaen talous­vas­taa­val­lem­me Jan­nik Ande­li­nil­le säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen talous@tupsy.fi.

la 23.4 klo 18 Isän päi­vä ‑teat­te­rie­si­tys

Tuo­mas Kyrön käsi­kir­joit­ta­ma ja Pet­te­ri Sum­ma­sen ohjaa­ma näy­tel­mä, jos­sa 80-luvul­la syn­ty­nyt per­hee­ni­sä tekee havain­to­ja nyky­päi­vän arjes­ta ja maa­il­man muut­tu­mi­ses­ta. Isän päi­vä on oiva kuvaus sii­tä, miten Suo­mi ja suo­ma­lai­set ovat muut­tu­neet ja miten kut­kut­ta­van kivu­lias­ta joi­ta­kin muu­tok­sia on sietää.

Lue lisää Lin­na­teat­te­rin net­ti­si­vuil­ta. Omas­vas­tuu­osuus 17e, opis­ke­li­joil­ta 11e. 30 paik­kaa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 23.3 alkaen sih­tee­ril­lem­me Lau­ra Hap­po­sel­le osoit­tee­seen sihteeri@tupsy.fi.

pe 13.5 klo 18 Maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­ka kuo­hu­vii­neil­lä — kuo­hu­vii­ni­mais­te­lu Viinille-ravintolassa

Ver­tail­laan kes­ke­nään eri mene­tel­mil­lä val­mis­tet­tu­ja kuo­hu­vii­ne­jä, sekä Euroo­pan tuo­tan­toa uuteen maa­il­maan. Pro­secco Ita­lias­ta, val­koi­nen Cava Espan­jas­ta, Ries­ling-kuo­hu­va Sak­sas­ta, Sau­vig­non Blancis­ta val­mis­tet­tu kuo­hu­va Uudes­ta-See­lan­nis­ta ja tie­ten­kin aito Samppanja.

Oma­vas­tuu­osuus 27e. 30 paik­kaa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 13.4 alkaen palk­ka­vas­taa­val­lem­me San­te­ri Hei­no­sel­le osoit­tee­seen palkkavastaava@tupsy.fi.

 

Saat mak­suoh­jeet ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen, kun ilmoit­tau­tu­mi­sia vas­taa­not­ta­va hen­ki­lö vah­vis­taa ilmoittautumisesi.

 

Ter­ve­tu­loa!