Muutoksia kevään tapahtumiin

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si joh­to­kun­ta päät­ti eilen etä­ko­kouk­ses­saan muu­tok­sis­ta kevään tapah­tu­miin. Kevät­ko­kous jär­jes­te­tään etä­nä Sky­pen kaut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu edel­leen osoit­tees­sa https://www.lyyti.fi/reg/Tupsyn_kevatkokous_6070 , ja ilmoit­tau­tu­mi­sai­kaa on 24.3. asti. Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­te­tään myö­hem­min link­ki Skype-puheluun.

Lisäk­si jou­dum­me vali­tet­ta­vas­ti siir­tä­mään vuo­si­juh­lat syk­syl­le 2020. Tilan­ne on muut­tu­nut äkil­li­ses­ti ja jat­kam­me tilan­teen seu­raa­mis­ta. Tie­do­tam­me uusis­ta juh­lis­ta myöhemmin.

Ystä­väl­li­sin terveisin,
Tup­syn johtokunta

Tervetuloa Tupsyn vuosijuhliin!

Turun seu­dun psy­ko­lo­giyh­dis­tys täyt­tää tänä vuon­na 45 vuotta!
Kaik­ki yhdis­tyk­sen jäse­net on läm­pi­mäs­ti kut­sut­tu vuo­si­juh­liin Ruis­sa­lon kan­san­puis­ton juh­la­sa­liin 9.5.2020. Tar­kem­pi kut­su ja ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­ty­vät sähköpostista. 

Mah­dol­li­set juh­laa kos­ke­vat kysy­myk­set voi
lähet­tää osoit­tee­seen: vuosijuhla(at)tupsy.fi

MITÄ: Tup­syn vuosijuhlat
MISSÄ: Ruis­sa­lon kan­san­puis­ton juh­la­sa­li, Kan­san­puis­ton­tie 76, Turku
MILLOIN: lau­an­tai­na 9.5.2020, saa­pu­mi­nen klo 17 alkaen, juh­la alkaa 17.30
MUUTA: Puku­koo­di: cocktail