Mentalisaatio ja trauma ‑koulutus 10.12.2019

Tup­sy jär­jes­tää men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tus­ten jat­ko­kou­lu­tuk­se­na 10.12.2019 kou­lu­tuk­sen trau­mas­ta men­ta­li­saa­tio­nä­kö­kul­mas­ta. Kou­lu­tus on ensi­si­jai­ses­ti Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky ‑kou­lu­tuk­sen käy­neil­le tai muu­toin men­ta­li­saa­tio­teo­ri­aan jo hie­man tutustuneille.
 

Lue lop­puun

Koulutus: Akuutti kriisityö nykyään 20.9.2019

Tup­sy jär­jes­tää 20.9.2019 kou­lu­tuk­sen aiheel­la Akuut­ti krii­si­työ nyky­ään. Krii­si­työ on nous­sut lähiai­koi­na sano­ma­leh­tien­kin aihei­siin ja sitä on kri­ti­soi­tu. Päi­väs­sä kuu­lem­me SPR:n psy­ko­lo­gien val­mius­ryh­män näke­myk­sen sii­tä, mitä psy­ko­lo­gi­nen krii­si­työ tänä päi­vä­nä on. Psy­ko­lo­gi on usein kun­nas­sa tai työ­pai­kal­la se, joka vas­taa krii­si­työs­tä ja joka osal­lis­tuu krii­si­suun­ni­tel­man tekemiseen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu Lyy­tis­sä, 10.9.2019 men­nes­sä:  https://www.lyyti.in/Akuutti_kriisityo_nykyaan_5449  
Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä sinut ohja­taan mak­sa­maan kou­lu­tus heti verk­ko­pan­kis­sa tai voit pyy­tää laskun. 
Hin­ta: 60 euroa, sisäl­tää ilta­päi­vä­kah­vin ja lounaan. 
Paik­ka: Scan­dic Julia, Turku
 
Lisä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta alla.
 

Lue lop­puun

Mentalisaatiokoulutus 23.8.2019

Tup­sy jär­jes­tää suur­ta kiin­nos­tus­ta herät­tä­neen Men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tuk­sen vie­lä kol­man­nen ker­ran. Kak­si ensim­mäis­tä kou­lu­tus­ta jär­jes­tet­tiin kevääl­lä ja ne sai­vat hyvää palau­tet­ta. Kat­so lisä­tie­dot alla.

 

Lue lop­puun

Kotona kehossa ‑työpaja 15.6.2019

TYÖPAJA ON TÄYNNÄ. Ter­ve­tu­loa Koto­na kehos­sa ‑työ­pa­jaan 15.6.2019 klo 10–15!

Työ­pa­ja jär­jes­te­tään Bar­ker-teat­te­ris­sa (Rau­nis­tu­lan­tie 25, Tur­ku) ja sen hin­ta on 17 e.

Ilmoit­tau­du Pia Nie­mi­sel­le säh­kö­pos­tit­se: piatuulia@gmail.com 24.5.2019 men­nes­sä. Ilmoi­ta samal­la seu­raa­vat tiedot:
— Nimi
— Sähköposti
— Erityisruokavaliot
— Mak­sat­ko itse vai tar­vit­set­ko laskun
— Las­ku­tus­tie­dot (verkko/ normi)

Lisä­tie­to­ja työ­pa­jas­ta alla.

Lue lop­puun