Palkka- ja työelämäilta 21.8.2019

Haluai­sit­ko lisä­tie­toa psy­ko­lo­gien palk­kauk­ses­ta, työn vaa­ti­vuu­den arvioin­neis­ta tai vaik­ka luot­ta­mus­mie­hen teh­tä­vis­tä? Osal­lis­tu Turun yli­opis­ton Pub 2 -salis­sa 21.8. klo 17–19 jär­jes­tet­tä­vään kou­lu­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen, jos­sa puhu­ja­na on Psy­ko­lo­gi­lii­ton jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri Kat­ja Vähä­kan­gas. 
 
Aiem­min Tup­sy on jär­jes­tä­nyt vas­taa­van infoil­lan val­mis­tu­vil­le opis­ke­li­joil­le, mut­ta tänä vuon­na kou­lu­tus ava­taan kai­kil­le jäse­nil­le työ­ko­ke­mus­vuo­sis­ta riip­pu­mat­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tilai­suu­teen tapah­tuu Lyy­tin kaut­ta 10.8 men­nes­sä: https://www.lyyti.fi/preview/Palkka_ja_tyoelamailta_2543
Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä voit esit­tää omat kysy­myk­se­si Kat­jal­le. Tilai­suu­teen ilmoit­tau­tu­neil­le on tar­jol­la kevyt­tä syö­tä­vää.

Mentalisaatiokoulutus 23.8.2019

Tup­sy jär­jes­tää suur­ta kiin­nos­tus­ta herät­tä­neen Men­ta­li­saa­tio­kou­lu­tuk­sen vie­lä kol­man­nen ker­ran. Kak­si ensim­mäis­tä kou­lu­tus­ta jär­jes­tet­tiin kevääl­lä ja ne sai­vat hyvää palau­tet­ta. Kat­so lisä­tie­dot alla.

 

Lue lop­puun

Kotona kehossa -työpaja 15.6.2019

TYÖPAJA ON TÄYNNÄ. Ter­ve­tu­loa Koto­na kehos­sa -työ­pa­jaan 15.6.2019 klo 10–15!

Työ­pa­ja jär­jes­te­tään Bar­ker-teat­te­ris­sa (Rau­nis­tu­lan­tie 25, Tur­ku) ja sen hin­ta on 17 e.

Ilmoit­tau­du Pia Nie­mi­sel­le säh­kö­pos­tit­se: piatuulia@gmail.com 24.5.2019 men­nes­sä. Ilmoi­ta samal­la seu­raa­vat tie­dot:
— Nimi
— Säh­kö­pos­ti
— Eri­tyis­ruo­ka­va­liot
— Mak­sat­ko itse vai tar­vit­set­ko las­kun
— Las­ku­tus­tie­dot (verkko/ nor­mi)

Lisä­tie­to­ja työ­pa­jas­ta alla.

Lue lop­puun

Mentalisaatiokoulutus 10.5.2019

Tup­sy jär­jes­tää alku­vuon­na run­saas­ti kiin­nos­tus­ta herät­tä­neen Men­ta­li­saa­tio ja reflek­tii­vi­nen kyky -kou­lu­tuk­sen uudel­leen saman­si­säl­töi­se­nä. Per­jan­tai­na 10.5.2019 jär­jes­tet­tä­vään kou­lu­tuk­seen mah­tuu 26 ensim­mäi­se­nä ilmoit­tau­tu­nut­ta. Tie­dot kou­lu­tuk­sen sisäl­lös­tä ja ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta alla.

Lue lop­puun